School of Science


Loading...
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

“รู้ลึกทฤษฎี เชี่ยวชาญปฏิบัติ ปรับเข้าธุรกิจ” พลิกโฉมการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ ทันสมัย

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science

จุดเด่นของหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย ได้พัฒนาหลักสูตรโดยศึกษาหลักสูตรต้นแบบจาก ACM ซึ่งเป็นองค์การศึกษาชั้นนำระดับโลกทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นให้ความรู้ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อันทันสมัย ทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และซอฟต์แวร์ชั้นนำที่ใช้กันทั่วโลก เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นในตลาดแรงงานคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Computer Science)

วิชาเอก/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการนำไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต แบ่งเป็น :

1.) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 หน่วยกิต
2.) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 102 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน 15 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาวิชาเอก - บังคับ 60 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาเอก - เลือก 12 หน่วยกิต
แบ่งเป็น 2 แผน :
แผน ก หลักสูตรปกติ
• กลุ่มวิชาเอก - เลือกในสาขา 12 หน่วยกิต
แผน ข หลักสูตรสหกิจศึกษา
• กลุ่มวิชาเอก - เลือกในสาขา 6 หน่วยกิต
• วิชาสหศึกษา 6 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาโท - หรือวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
3.) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต