School of Science


Loading...

โครงการอบรมเทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย

slider-3 img
โครงการอบรมเทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
เรื่อง การถ่ายภาพสินค้าและการทำโลโก้ด้วย smart phone แบบมืออาชีพ
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 
ภาคเช้า 9.00-12.00 น.
-เปิดการอบรม, การถ่ายภาพเพื่อนำไปเป็นตัวอย่างสินค้า, การตัดต่อรูปภาพสินค้า, การแต่งสีภาพสินค้าให้น่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกค้า, การทำโลโก้แบรนด์สินค้า
ภาคบ่าย
-ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ตัดสินผลงานภาพถ่ายสินค้าดีเด่น 3รางวัล, มอบรางวัล, ปิดการอบรม