School of Science


Loading...

โครงการสัมมนาวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นแก่บุคคลทั่วไป “CGGA - Cartoon Game Graphic Animatio

slider-3 img
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นแก่บุคคลทั่วไป “CGGA - Cartoon Game Graphic Animation” ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 23701 อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำหรับหัวข้อสัมมนาในปีนี้ มีทั้งเรื่องการพัฒนาภาพยนตร์แอนิเมชั่น การพัฒนาเกมบนระบบต่างๆ และธุรกิจ E-Sport โดยได้เชิญวิทยากรทั้งศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ในครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมเข้าร่วมกว่า 180 คน จาก 20 โรงเรียน