School of Science


Loading...

การขอลงทะเบียนข้ามชั้นปี

slider-3 img
ประกาศการลงทะเบียนข้ามชั้นปี ขอให้นักศึกษาที่จะต้องลงทะเบียนข้ามชั้นปี ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ดำเนินการดังนี้ 1. พิมพ์ใบคำร้องขอลงทะเบียนข้ามชั้นปี ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=0Bwl_Jf5SjKZCdUFVbXF0dmNVazg 2.ปรึกษาวิชาลงข้ามชั้นปีกับอาจารย์ที่ปรึกษา 3.กรอกใบคำร้องขอลงทะเบียนข้ามชั้นปี 4.ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซนต์รับรอง 5.ส่งใบคำร้องที่อาจารย์หัวหน้าสาขาฯ ส่งใบคำร้องที่อาจารย์หัวหน้าสาขาฯ ภายในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560