School of Science


Loading...

นายแน่มาก! นศ.หอการค้าฯ คว้ารางวัล CFA คุณวุฒิการเงินจากอเมริกา

slider-3 img
หลักสูตร CFA หรือ Chartered Financial Analysts เป็นหลักสูตรสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ทำการการสอบเป็นครั้งแรกปี ค.ศ. 1963 แต่เดิมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ The Institute of Chartered Financial Analysts (ICFA) มาจนถึงปี ค.ศ. 1990 ได้เปลี่ยนแปลงมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Association for Investment Management and Research (AIMR) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Charlottesville รัฐ Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เหมาะสมกับชื่อหลักสูตรมากขึ้น ในปี ค.ศ. 2004 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น CFA Institute จนถึงปัจจุบันนี้ วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งหลักสูตร CFA เพื่อใช้เป็นใบอนุญาตมาตรฐานสำหรับการประกอบวิชาชีพทางด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ในระดับสากล รวมถึงการสนับสนุนให้มีหลักการปฏิบัติวิชาชีพ และจรรยาบรรณในการให้บริการของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่นักลงทุน โดยหลักสูตร CFA โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ( อ่านเพิ่มเติม http://www.siambusinessnews.com/5051 )