School of Science


Loading...

การแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

slider-3 img

ขั้นตอนการแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • - นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม SCT-CO-OP-F001 และ SCT-CO-OP-F002 (ดาวน์โหลดได้ ที่นี่ หรือ FB Group ของคณะฯ) พร้อมแนบรายวิชาและผลการเรียนทุกภาค ถึงภาคฤดูร้อนชั้นปีที่ 2 (พิมพ์ได้จากระบบบริการการศึกษา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองเอกสารทุกแผ่น
  • - นำเอกสารทั้งหมดส่งอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนำเอกสารทั้งหมดส่งอาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาฯ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 และเข้าไปใส่ข้อมูลตัวเองที่

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11knWG14n5ByGvR_jJAvIXU7Kehx8JxvSd-hTi6rQjPU/edit?usp=sharing 

  • - รอผลการพิจารณาและอนุมัติ โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้ที่ลิงค์
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11knWG14n5ByGvR_jJAvIXU7Kehx8JxvSd-hTi6rQjPU/edit?usp=sharing 
  • - หลังการอนุมัติ ให้คอยตรวจสอบการดำเนินการในขั้นตอนถัดไปจากสาขาวิชา และจากเว็บไซต์ของโครงการสหกิจศึกษา หรือ FB page: โครงการสหกิจศึกษา มกค. นักศึกษาจะต้องส่งผลการเรียนของชั้นปีที่ 3 ภาคต้น ที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อย่างน้อย 2 เดือนก่อนการไปสหกิจ
  • - หากไม่ปฏิบัติการขั้นตอนและตามข้อกำหนด จะถูกตัดสิทธิ์จากการพิจารณา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ไฟล์นี้