School of Science


Loading...

งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้ง 36 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

slider-3 img
นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศสู่ ไทยมั่งคั่ง ไทยมั่นคง ไทยยั่งยืน” ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้ง 36 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ 2 ธันวาคม 2561
โดย
กลุ่มที่ 2 เรื่อง Agriculture and Food Value Chain คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเกียรติเป็นเลขาธิการกรรมการ ประจำกลุ่ม และผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง คณบดีฯได้ร่วมบรรยายในงาน