School of Science


Loading...

รับบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560

slider-3 img
:: ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ ::
1. ตรวจสอบรายชื่อตาม link ที่ให้ Download ข้างล่างโดย
   1.1 สำหรับ PC กดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อหรือรหัสนักศึกษาลงไป
   1.2 สำหรับ Smartphone หรือ iPad ให้มองหาสัญลักษณ์รูปแว่นขยายแล้วพิมพ์ชื่อหรือรหัสนักศึกษาลงไป
Download >>>http://department.utcc.ac.th/utccswd/images/Slideshow03/FistAid/PA_ID_2560_1.pdf
2. จดลำดับที่ของตัวเองแล้วนำมาติดต่อรับได้ที่ กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3
ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (ปิดพักเที่ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.)เริ่มรับได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป3. สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อโปรดติดตามประกาศรอบต่อไป
:: สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ ::
1. กรณีประสบอุบัติเหตุ *ได้รับบาดเจ็บ นักศึกษาสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่เกินครั้งละ 40,000 บาท/ต่อคน
2. กรณีประสบอุบัติเหตุ *เสียชีวิต นักศึกษาจะได้เงินสินไหมทดแทน จำนวน 400,000 บาท/ต่อคน
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://department.utcc.ac.th/utccswd/index.php/2013-04-18-08-17-28/student-welfare/insurance