School of Science


Loading...

โครงการสอนเสริมเนื้อหาแบบเข้ม (Advanced Placement Program)

slider-3 img
โครงการสอนเสริมเนื้อหาแบบเข้ม (Advanced Placement Program) วิชาวิทยาศาสตร์ โดยอาจารย์ทิวา เพ็ญสุข จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องเรียนรวมอาคาร 84 ปี