School of Science


Loading...

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าฝึกงานที่ Centara Grand at CentralWorl

slider-3 img
นาย ศักดิ์ชัย ธัญโชติปรีดา และ นาย ภิรวัฒน์ ชาติเผือกนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าฝึกงานที่ Centara Grand at CentralWorld