School of Science


Loading...

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน

slider-3 img
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน
รางวัล Best of the Best
Teaching Excellence Awards
ประจำปีการศึกษา 2559