School of Science


Loading...

COOKBOOK สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3-4

slider-3 img
โครงการดีๆ COOKBOOK สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3-4 (รหัส57 และ58) และนักศึกษาปีเกิน ***ด่วน รับจำนวนจำกัด*** รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องสหกิจศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5 หริือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-697-6338 / 02-697-6339