School of Science


Loading...

โครงการ ICT for Kids ครั้งที่ 14

slider-3 img
โครงการ ICT for Kids ครั้งที่ 14 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาสาขา ICT ได้มีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีความคิดสร้างสรรค์ ปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม กล้าแสดงออกในเรื่องควร และเป็นแบบอย่างที่ให้แก่เยาวชนและสังคม โดยร่วมปรับภูมิทัศน์ต่างๆ เช่่น สนามเด็กเล่น สนามกีฬา