School of Science


Loading...

การสอบวัดมาตรฐานความรู้ (Exit Exam) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

slider-3 img

การสอบวัดมาตรฐานความรู้ (Exit Exam) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ขอให้นักศึกษาที่ต้องการจะสอบ Exit Exam ในภาคฤดูร้อนนี้ ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 - วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 นี้

โดยวิชาที่เปิดสอบมี 3 วิชาด้วยกันคือ 
Exit01 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Exit02 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Exit03 บริหารธุรกิจ