School of Science


Loading...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ในโครงการ VR Development Boot Camp แข่งขันสร้างเกม VR ด้วย Unity

อ่านต่อ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในงานพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการทำการตลาดในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ASTC ครั้งที่ 7 The 7th Academic Science and Technology Conference

อ่านต่อ