School of Science


Loading...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมแนะแนวทุนการศึกษา และหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ชั้นปีที่ 1 และ 2 เยี่ยมชมโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ

สาชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ INTERLINK CAMPUS TOUR 2018 

อ่านต่อ