เมนู

open all | close all

Category Archives: การส่งเสริมการวิจัย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การส่งเสริมการวิจัย (23 ม.ค. 2557)

คณะกรรมการฝ่ายจัดการองค์ความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การส่งเสริมการวิจัย โดยมีอาจารย์ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำวิจัย 3 ท่านคือ ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง รศ.ดร.นิตติยา ปภาพจน์และผศ.ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 10 คน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

องค์ความรู้

งานวิจัยเรื่อง “GDDs with two association classes and with Three Groups of Size 5, n, and n” โดย รศ.ดร.นิตติยา ปภาพจน์

งานวิจัยเรื่อง “Infographic : The New Communication Tool in Digital Age” โดย ผศ.ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Good Practice in the Supervision of Doctoral and Masters Research”

ในโอกาสที่บริติช เคานซิล ประเทศไทย (British Council Thailand) ร่วมกับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Good Practice in the Supervision of Doctoral and Masters Research” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการวิจัยและการเป็นที่ปรึกษาการวิจัยที่ดีแก่นักวิจัยไทย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยได้รับเกียรติจาก
Dr. Christopher Hill แห่ง University of Nottingham, Malaysia Campus มาบรรยายในการประชุมครั้งนี้ โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2555 ซึ่งจะจัดการประชุมที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 6 แห่ง ตามภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย

ในโอกาสนี้ คปก. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นเกียรติเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ที่เว็บไซค์

http://rgj.trf.or.th/good/ frmmaingoodpractice.asp

ผลการดำเนินการชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs): เทคนิคการขอทุนวิจัย

เรื่อง/นวัตกรรม: เทคนิคการขอทุนวิจัย

ชื่อกลุ่ม

ชุมชนคนทำวิจัย

สมาชิกกลุ่ม

 1. รองศาสตราจารย์ดวงพร หัชชะวณิช ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย (Facilitator)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา หทัยรัตนา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดารัตน์ อภิราชกมล
 4. อาจารย์ นลินี เวชวิริยะกุล
 5. อาจารย์ ดร.ยอดธง รอดแก้ว
 6. อาจารย์ เอกรินทร์ วรุตบางกูร
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญหญิง สมร่าง
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผาณิต รุจิรพิสิฐ
 9. อาจารย์พรชัย เหลืองบริสุทธิ์
 10. อาจารย์ทิฆัมพร รอดเงิน
 11. อาจารย์ ดร.มานะชัย โต๊ะชูดี
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน อัศวเมฆิน
 13. อาจารย์นิศานาถ ขันธวิสูตร ทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต ( note taker)
 14. อาจารย์จตุภัทร ขจัดภัย ทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต ( note taker)
 15. คุณจักรกฤษณ์ สายคำทอน ทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต ( note taker)

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา

มีอาจารย์ขอทุนวิจัยน้อย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการขอทุนวิจัย
 2. เพื่อให้อาจารย์ที่ไม่เคยขอทุนวิจัยได้ทราบแนวทางในการดำเนินการ

องค์ความรู้

สรุปปัจจัยความสำเร็จ

 1. ศึกษาข้อมูลให้มากพอ โดยพยายามค้นคว้ามีเอกสารอ้างอิงให้มาก พร้อมทั้งมีการสรุปข้อมูลที่อ้างอิงมาและชี้ประเด็นให้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษา
 2. หากเป็นงานใหม่ก็ควรแสดงเหตุผลว่าทำไมจึงสนใจศึกษาในเรื่องนั้นๆ ผลการศึกษาจะเกิดประโยชน์กับใครและอย่างไร
 3. ควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้ทุน เนื่องจากแต่ละแหล่งอาจจะกำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ในบางแหล่งทุนอาจจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญร่วมวิจัยด้วย
 4. ควรมีการศึกษาล่วงหน้าให้มากพอสำหรับนักวิจัยใหม่อาจจะต้องศึกษามาแล้วมากกว่า 50% เพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่องราวที่ต้องการศึกษา
 5. ในการเขียนงบประมาณจะต้องกำหนดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับวิธีดำเนินงาน

การเผยแพร่

Website คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การนำไปใช้และประโยชน์ที่ได้รับ

 1. อาจารย์ที่ไม่เคยขอทุนวิจัยได้มีแนวทางในการขอทุนวิจัย ทราบกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ
 2. อาจารย์ที่เคยขอทุนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการเขียนโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย

ผลการดำเนินการชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs): เริ่มวิจัยทำไงหว่า

เรื่อง/นวัตกรรม: เริ่มวิจัยทำไงหว่า

ชื่อกลุ่ม

ชุมชนคนทำวิจัย

สมาชิกกลุ่ม

 1. รองศาสตราจารย์ ดวงพร หัชชะวณิช ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย (Facilitator)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลพร เสน่หา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญหญิง สมร่าง
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง
 5. อาจารย์ พรชัย เหลืองบริสุทธิ์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผาณิต รุจิรพิสิฐ
 7. อาจารย์ จตุภัทร ขจัดภัย
 8. อาจารย์ เอกรินทร์ วรุตบางบางกรู
 9. อาจารย์ ดร.ภาณุชาติ
 10. อาจารย์ ดร.ยอดธง รอดแก้ว
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน
 12. อาจารย์ ดร.มานะชัย โต๊ะชูดี
 13. อาจารย์ ทิฆัมพร รอดเงิน
 14. อาจารย์ ฉัตรชัย ฯ
 15. อาจารย์ นิศานาถ ขันวิสูตร ทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต ( note taker)
 16. คุณจักรกฤษณ์ สายคำทอน ทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต ( note taker)

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา

เนื่องจากในปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์มีปัญหาในเรื่องอาจารย์ทำวิจัยน้อย แต่มีอาจารย์บางส่วนที่ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจัดการความรู้จึงได้จัดทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการเริ่มต้นทำวิจัยให้กับอาจารย์ที่ยังไม่ได้เริ่มทำวิจัย
 2. เพื่อให้มีจำนวนอาจารย์ที่ทำวิจัยเพิ่มขึ้น
 3. เพื่อหาปัจจัยในความสำเร็จของการเริ่มทำวิจัย

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เล่าประสบการณ์ในการเริ่มทำวิจัย มีการซักถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการทำวิจัย และวิธีแก้ปัญหา

องค์ความรู้

ปัจจัยความสำเร็จ

สามารถสรุปปัจจัยที่ทำให้สามารถเริ่มทำวิจัยได้สำเร็จ ดังนี้

 1. ต้องมีแรงจูงใจ ตั้งเป้าหมายการดำเนินงาน
 2. มีความอดทน
 3. มีจริยธรรม ต้องซื่อสัตย์
 4. มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยากถ่ายทอดความรู้
 5. ไปขออยู่กับผู้รู้ ให้ผู้รู้ช่วยแนะนำ
 6. อ่านมากๆแล้วจะเกิดแนวคิด บางคนเริ่มจากอ่านงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาเพราะหากไม่เข้าใจในประเด็นใดก็สามารถถามได้
 7. ทำวิจัยร่วมกับคนอื่น เพื่อได้ร่วมกันคิด อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หรืออาจารย์ที่ปรึกษา

การเผยแพร่

นำปัจจัยความสำเร็จที่สกัดได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น website ของคณะ เพื่อให้อาจารย์ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้แนวทางในการเริ่มทำงานวิจัย

การนำไปใช้และประโยชน์ที่ได้รับ

อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกอยากทำวิจัย ได้แนวทางในการเริ่มทำงานวิจัย

ระเบียบใหม่: การส่งเสริมการวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประกาศมกค.ที่ 116/2554 (ณ 1 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป) เรื่อง การส่งเสริมการวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อ่านรายละเอียดได้ที่ http://department.utcc.ac.th/research/fund/245-utcc-announce.html

เงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครโครงการวิจัยเพื่อรับเงินทุนฯ หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2554

รับสมัคร รางวัลและเงินทุน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2554
มูลนิธิโทเร ประเทศไทยเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครโครงการวิจัยเพื่อรับเงินทุนฯ หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2554
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด หลักเกณฑ์การพิจารณาได้ที่ http://www.ttsf.or.th/news2.php หัวข้อ Awards/Activity และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่หัวข้อ Application

องค์ความรู้

ดาวโหลด (PDF, 209.55KB)


PDF

รายชื่อสมาชิกและบทบาทหน้าที่

CoP การส่งเสริมการวิจัย
รายชื่อสมาชิกและบทบาทหน้าที่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญอร ไหมสุทธิสกุล คุณอำนวย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง คุณกิจ
3. อาจารย์ พรชัย เหลืองบริสุทธิ์ คุณกิจ
4. อาจารย์ นลินี เวชวิริยกุล คุณกิจ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ คุณกิจ
6. อาจารย์ ดร. ยอดธง รอดแก้ว คุณกิจ
7. คุณ จักรกฤษณ์ สายคำทอน คุณกิจ
8. รศ.ดร. นิตติยา ปภาพจน์ คุณกิจ
9. คุณ อารีรัตน์ มีเย็น คุณลิขิต
10. คุณ ณัฐวดี อานามนาถ คุณลิขิต