เมนู

open all | close all

Category Archives: ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ข้อเสนอโครงการผ่านเข้ารอบในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (National Software Contest: NSC 2014)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ข้อเสนอโครงการผ่านเข้ารอบในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (National Software Contest: NSC 2014) มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ชื่อโครงการ หมวดของโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา รายชื่อผู้พัฒนา สาขาวิชา
1 รามายณะ เดอะเกม โปรแกรมเพื่อความบอความบันเทิง อ. ดร.ยอดธง รอดแก้ว
 1. นายวรานนท์ จุ้ยนุ่ม
 2. นายสาธิต ลิมป์อำไพมาศ
 3. นายธนวัฒน์ เรืองปฏิกรณ์
คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
2 ระบบฝึกพูดสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ
 1. อ. ดร.มานะชัย โต๊ะชูดี
 2. อ. ดร.วัศวี แสนศรีมหาชัย
นางสาวมนัสสิยาพร อมรเวชเศวตพร วิทยาการคอมพิวเตอร์
3 โปรแกรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลออทิสติก โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ
 1. อ. ดร.วัศวี แสนศรีมหาชัย
 2. อ. ไขแข จุลชาต
 1. นายสุรศักดิ์ วาจี
 2. นางสาวขวัญฤทัย เต็งแย้ม
 3. นายสัญชัย ธนะทรัพย์จินดา
วิทยาการคอมพิวเตอร์

ที่มา: http://www.nectec.or.th/nsc/

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

 1. นักศึกษาจะต้องทำแบบทดสอบ EQ ที่กองบริการแนะแนวและจัดหางาน อาคาร 7 ชั้น 1 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
 2. เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 10201 เวลา 8.00-17.00 น. กำหนดการ

ประกาศลำดับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556

นักศึกษาที่ได้สมัครทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 สามารถตรวจสอบวัน-เวลา ที่เข้าสัมภาษณ์ได้ ตามเอกสารแนบ

ลำดับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยเปิดศูนย์อาหารให้นักศึกษาอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.- 6 ส.ค. 55

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมด่วน

ประกาศจากฝ่ายกิจการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ถ้ากิจกรรมยังไม่ครบเกณฑ์ของคณะ ให้มาแจ้งที่ อาจารย์ อารีวรรณ สุขวิลัย (ประธานฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โดยแจ้งที่ห้องพักอาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2555

ตรวจสอบได้ที่ http://utcc2.utcc.ac.th/divisions/student/IDS/Index.asp

นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2554 โปรดเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 17 ธันวาคม 2554

“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554″

ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2554 และนักศึกษาชั้นปีเกินที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เข้าร่วมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554″ ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 8.00-17.30 น. ณ ห้องประชุม 10201

ทั้งนี้กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเป็นกิจกรรมบังคับด้านส่งเสริมศักยภาพนักศึกษานับจำนวน 6 ชั่วโมง

 

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554 เวลา 7.30-17.00 น. ณ มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ (คิดเป็น 1 กิจกรรมเต็ม) รับ นศ.จำนวน 35 คน

ให้ นศ.ที่สนใจมาลงชื่อที่หน้าห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตึก 7 ชั้น 3 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554

โครงการทำฝายชะลอน้ำ “กักเก็บน้ำ กักเก็บชีวิต”

เริ่มรับสมัครแล้วนะครับ โครงการทำฝายชะลอน้ำ (บันทึกกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ได้ 6 ชั่วโมง)

โดยกิจกรรมนี้จะเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554 นี้ (ไปเช้าเย็นกลับ)

ณ หน่วยพิทักษ์ป่าที่ 5 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ค่าใช้จ่ายคนละ 390 บาท ข่าวดี! คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ส่วนหนึ่ง เหลือค่าใช้จ่ายเพียงคนละ 250 บาท รีบหน่อยนะครับ รับเพียงจำนวน 65 คนเท่านั้น

สนใจเข้าร่วมโครงการและรับใบสมัครได้ที่ ห้องสำนักคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 1 ชั้น 2

ฝาย คืออะไร อยากรู้ คลิก

รูปบรรยากาศกิจกรรมบรรยายธรรมะ

กิจกรรมเรียนรู้คุณค่าป่าสะแกราช 2554

คณะวิทยาศาสตร์ของเราได้จัดโครง​การค่าย “เรียนรู้คุณค่าป่าสะแกราช” 2วัน 1 คืน
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยกา​รปลูกป่า จ.นครราชสีมา
ภายในกิจกรรม น้องๆจะได้ทำกิจกรรมอีกมากมาย อาทิเช่น ส่องกล้องดูนก ดูไก่ฟ้าพญาลอ ดูแมลงและผีเสื้อตอนกลางคืน ใช้กล้องดูดวงจันทร์(ชัดกว่าตาเ​ปล่า) เรียนรู้การใช้กล้องดูนก และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมา​กมาย

โดยโครงการจะจัดในวัน เสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 กันนยายน 2554
ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 550 บาท ต่อคน ***รับจำนวนจำกัด

**** ปล. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ชม.กิจร​รมประเภทอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่​งแวดล้อมจำนวน 12 ชม. ซึ่งจะผ่านกิจกรรมประเภทนี้ทันที​ครับ โดยกิจกรรมแบบนี้จะจัดไม่บ่อยนะ​ครับน้องๆ อยากให้ไปกันเยอะๆครับ เพราะยังมีกิจกรรมประเภทอื่นๆที​่น้องๆจะต้องเข้าร่วมอีกเยอะครั​บ

ปิดรับสมัครแล้วครับ

สนใจติดต่อ
พี่ปุ๋ย 085-6311781
พี่นุ๊ก 083-2387632
พี่อัน 086-6164760