สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น (Computer Animation)


จุดเด่นของหลักสูตร

1. มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด
2. ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
3. เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสร้างสื่อแอนิเมชั่นในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ภาพยนตร์โฆษณา การ์ตูนแอนิเมชั่น และอื่นๆ อีกมากมาย
4. วิชาในหลักสูตรสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ต่างๆ ได้แก่ เกม มัลติมีเดีย กราฟิกทางการแพทย์
5. เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่นที่มีคุณภาพ
6. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพียบพร้อม และเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา
7. มีหลักสูตรสหกิจศึกษา ให้ผู้เรียนสามารถฝึกงานกับบริษัทผู้ผลิตแอนิเมชั่นชั้นนำของประเทศ
8. มีตลาดงานรองรับมากมายหลังจบการศึกษา เช่น ตลาดภาพยนตร์ โฆษณาชั้นนำ ที่ใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น และงานทางด้านสารสนเทศ

รายวิชาที่น่าสนใจ

คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น (Computer Animation)
การออกแบบเกม (Game Design)
หลักการทำการ์ตูนแอนิเมชั่นเบื้องต้น (Introduction to Cartoon Animation)
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกมคอมพิวเตอร์ (Artifitial Intelligence for Computer Game)

โอกาสในอนาคต

• แอนิเมเตอร์
• นักออกแบบตัวละคร
• นักพัฒนาเกม
• นักพัฒนาเว็บไซต์
• นักเขียนโปรแกรมด้านมัลติมีเดีย
• ผู้ผลิตสื่อดิจิตอล
• ผู้ผลิตงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
• ผู้ผลิตงานด้านมัลติมีเดีย
• สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

• บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด
• บริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด
• บริษัท ไอยารา แอนิเมชั่นแอนด์สตูดิโอ จำกัด
• บริษัท ไอเนท แชนเนล จำกัด
• บริษัท สมใจนึก สตูดิโอ จำกัด
• บริษัท กบาลใส จำกัด
• บริษัท พิคซอฟท์ จำกัด
• บริษัท อิมเมจิกแมกซ์ แอนิเมชั่น จำกัด
• ธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน)
• บริษัท โตโยต้า บางกอก จำกัด
• Learning Kingdom Co.,Ltd.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ animation.utcc@gmail.com
    รายละเอียดหลักสูตร (PDF 1.8 Mb)