เมนู

open all | close all

การหักลดหย่อนภาษี ในปี 2556

อาจารย์ท่านใดมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการหักการลดหย่อนภาษี ในปี 2556
โปรดส่งข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีไปที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ http://department.utcc.ac.th/HR/

หรือส่ง e-mail: chantana_thi@utcc.ac.th, siwapon_suw@utcc.ac.th

ส่วนอัตราเงินสมทบประกันสังคม ปี 2556 ยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 1 ปี

สามารถดูรายละเอียดดัง เอกสารแนบ