เมนู

open all | close all

Category Archives: แผน KM

แผนการดำเนินงานฝ่าย KM ปีการศึกษา 2555

แผนงานสร้างระบบการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2554

แผนงานสร้างระบบการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2554

กลยุทธ์ 7.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อพัฒนาให้คณะฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

ตารางแสดงแผนงาน

KM Action Plan ปี 53

ดาวโหลด (PDF, 73.6KB)


PDF