ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “หลักสูตรการพัฒนาระบบอัจฉริยะ (Intelligent System Development Program)
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทั้ง 40 ท่าน ไม่มีการเรียงลำดับตามคะแนน หรือตามตัวอักษร โครงการฯ จะได้ส่งอีเมลถึงผู้ได้รับการคัดเลือกทุกท่าน ภายในวันที่ 31 พ.ค. 65 นี้ และจะเพิ่มชื่อ / เชิญเข้ากลุ่ม LINE ของโครงการฯ ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 65 นี้ เพื่อแจ้งข้อมูลและข่าวสารของโครงการฯ เช่น ระยะเวลาการอบรม ต่อไป จึงขอให้ทุกท่านตรวจสอบอีเมล ทั้งใน Inbox และ Spam รวมถึงคำเชิญใน LINE
ขอแสดงความยินดีกับชาว “UTCC Intelligent System รุ่น 1” เราจะสนุกไปด้วยกัน และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ดำเนินโครงการฯ โดยหลักสูตร #วิทยาการคอมพิวเตอร์
*** ผลการตัดสิน ถือเป็นอันสิ้นสุด ***
โครงการฯ ขอขอบพระคุณกระทรวง อว. และทุกท่านที่ให้ความสนใจ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 191 ท่าน สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก หรือสนใจเข้าร่วมในรุ่นต่อไป โปรดติดตามข่าวสารได้ที่

Fackbook  : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หอการค้าไทย
Website : https://science.utcc.ac.th