สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครคอร์สฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อพัฒนาทักษาะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2565

หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (DGA104)
 • อบรมวันที่ 21-22 ก.ค. 65 , 18-19 ส.ค. 65 , 15-16 ก.ย. 65
 • ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,900 บาท (Online)
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณมนต์สินี เกิดชนะ
 • e-mail : [email protected]
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (DGA305)
 • อบรมวันที่ 5-6 ก.ค. 65 , 19-20 ก.ค. 65
 • ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (Online)
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผศ.ดร.สิรินดา พละหาญ
 • e-mail : [email protected]
หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ (DGA308)
 • อบรมวันที่ 19-22 ก.ค. 65 , 27-30 ก.ย. 65
 • ค่าลงทะเบียนท่านละ 9,000 บาท ( Online)
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์
 • e-mail : [email protected]
หลักสูตรการรักษาความั่นคงมปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (DGA309)
 • อบรมวันที่ 1-5 ส.ค. 65
 • ค่าลงทะเบียนท่านละ 15,000 บาท ( Onsite)
 • ค่าลงทะเบียนท่านละ 10,000 บาท ( Online)
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์
 • e-mail : [email protected]
หลักสูตรการบริหารโครงการดิจิทัล (DGA502)
 • อบรมวันที่ 5-8 ก.ค. 65 , 16-19 ส.ค. 65 , 6-9 ก.ย. 65
 • ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,500 บาท ( Online)
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รศ.ดร.น้ำฝน อัศวเมฆิน
 • e-mail : [email protected]
หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (DGA701)
 • อบรมวันที่ 5-7 ก.ย. 65
 • ค่าลงทะเบียนท่านละ 10,700 บาท (Onsite)
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์
 • e-mail : [email protected]
รูปแบบ Onsite ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ : https://science.utcc.ac.th/utcc-tdga/