sc_com

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ในโลกยุคดิจิทัลที่มีเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และตอบโจทย์ความต้องการที่ไม่เคยมีหรือเป็นไปไม่ได้มาก่อน จะดีแค่ไหน หากเราจะเป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่รู้ทัน หรือเป็นผู้นำที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ อย่างไร้ขีดจำกัด

รายวิชาที่น่าสนใจในหลักสูตร

Artificial Intelligence , Machine Learning , Network and Information Security , Web Framework , Web / Mobile Application Development , Blockchain Technology , Internet of Things , Big Data Analytics , UX / UI Design , Software Testing , E-Business Systems และ Online Marketing for Digital Innovation

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

นักพัฒนาระบบดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบ UX/UI นักทดสอบระบบ วิศวกรซอฟต์แวร์ / วิศวกรระบบ / วิศวกรความปลอดภัยระบบไซเบอร์ ผู้บริหารโครงการระบบดิจิทัล และผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

สนใจดูรายละเอียดและติดตามข่าวสารได้ที่ : https://science.utcc.ac.th/major_com/ และ https://www.facebook.com/utccComputerScience

sc_ict

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

 • ภาคปกติ 4 ปี
 • ภาคปกติ 4+1 ปี ( เรียน 5 ปี จบปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี ( DITM ) )
 • ปวส. ภาคปกติ
 • ปวส. นอกเวลา เสาร์-อาทิตย์ (2 ปี จบ ขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้)

รับสมัครผู้ที่ จบ ม.6 / ปวช. / ปวส. ทุกสาขา* ( * ปวส. สามารถเรียน 2 ปีจบ ขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ )

หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ และการประยุกต์ใช้ ให้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล คณาจารย์มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ใช้ความรู้เพื่อฝึกฝนทักษะในด้านต่าง ๆ มาบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสให้เป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ มีวิชาให้เลือกหลากหลาย ทั้งทางด้านการพัฒนาและดำเนินงาน ( DevOps ) ด้านวิทยาการข้อมูล ( Data Science ) และด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ ( Business Innovation )  เช่น Cyber Security, Cloud Computing and Web Services, Enterprise Architecture and Digital Transformation,  Big Data, Data Science และ Digital Business Strategy เป็นต้น

เป็นอาชีพที่ต้องการในตลาดงานทั่วโลก บัณฑิตมีอัตราการได้งานทำสูง รายได้ดี ตอบโจทย์การทำงานทั้งปัจจุบันและอนาคต

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ : https://science.utcc.ac.th/major_ict/

sc_dg

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดิจิทัลเกมซิมูเลชัน 

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรหนึ่งเดียวสำหรับการสร้างเมตาเวิร์ส ( metaverse ) หรือ จักรวาลนฤมิต และคอมพิวเตอร์เกม รองรับสภาพแวดล้อมเสมือนจริงแบบ 3 มิติในรูปแบบออนไลน์ ด้วยอุปกรณ์ VR และ AR ที่ทันสมัย การขยายการใช้พื้นที่จักรวาลนฤมิตไปสู่การใช้งานทางธุรกิจ การศึกษา และการค้าปลีก บริษัทด้านการบันเทิงและสื่อสังคมจำนวนมากได้ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลนฤมิตบนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่มีอยู่และรองรับความท้าทายในปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับกับอุตสาหกรรมสื่อสังคมและวิดีโอเกมที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้อำนวยการหลักสูตรโดย ผศ.ดร.ยอดธง รอดแก้ว เป็นผู้อยู่ในอุตสาหกรรมการเรียนการสอนเกมคอมพิวเตอร์มากว่า 20 ปี เป็นทั้งผู้ดูแลหลักสูตรเกมและให้ความเห็นในเชิงผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรเกมของมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกทั้งยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษบรรยายวิชาที่เกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาต่างๆ ด้วยประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงในทางด้านซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ ได้สอนในด้านการพัฒนาคอมพิวเตอร์เกมและคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น โดยเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ การสร้างแอนิเมชั่นสามมิติ การปั้นแบบจำลองสามมิติและการพัฒนาโปรแกรมเกมควบคู่กัน และได้ผลตอบรับที่ดีโดยจำนวนนักศึกษาที่ต้องการเรียนไม่เคยลดลงเลยไม่ว่าในสภาพการณ์ใดๆ ทั้งนี้ แม้คำเล่าลือว่าเรียนยากและบัณฑิตที่จบไปแล้วกลับมาขอบคุณที่อาจารย์ทุกท่านได้สอนให้สร้างซอฟต์แวร์ และเกมคอมพิวเตอร์ พูดได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ดีครอบคลุมทุกครบองค์ประกอบวิชาความรู้ทั้งทางด้านเกมและแอนิเมชั่นหลักสูตรหนึ่งของประเทศ  โดยได้จัดสรรหลักสูตรให้บัณฑิตทุกคน สามารถเข้าใจศิลปะ การสร้างแบบจำลองสามมิติ การสร้างแอนิเมชั่น โดยเน้นถึงความสำคัญพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรมพื้นฐานและการพัฒนาโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ และการจำลองโลกเสมือนจริงหรือ “ซิมูเลชัน” ต่อท้ายชื่อเป็นหลักสูตร “ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน” เพื่อรองรับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพื่อเข้าสู่แนวโน้มของอุตสาหกรรมยุคใหม่ของโลกเสมือนจริง ที่เป็นขั้นต่อไปที่มากกว่าเกมคอมพิวเตอร์และเกมออนไลน์ เมื่อคิดถึง metaverse โปรดคิดถึงหลักสูตร “ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หลักสูตรหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มาเรียนแล้วสร้าง metaverse ได้จริงแท้แน่นอน

page หลักสูตรอ : https://www.facebook.com/UTCC-DGS-Game-Developer-Academy-Thailand-112938327101759

รายละเอียดหลักสูตร : https://science.utcc.ac.th/major_dgs/

sc_dt

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เป็นหลักสูตรปริญญาตรี สามารถเรียนจบภายใน 4 ปี หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยการประยุกต์ใช้ การแก้ปัญหา และการพัฒนาความรู้ ทั้งในด้านวิชาการและทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จุดเด่นของหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสามารถพัฒนาบัณฑิตให้สามารถตอบโจทย์ต่อตลาดงาน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ มีการเชิญวิทยากร / ผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ / อุตสาหกรรมดิจิทัล จากบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำมาบรรยายในรายวิชาเอก มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางวิชาชีพ โดยมีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุน นักศึกษาสามารถเรียนและทำงานพร้อมกันได้ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐาน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับงานและธุรกิจได้ นักศึกษาสามารถต่อยอดไอเดีย พัฒนาผลงานที่ใช้งานได้จริง พร้อมสู่การเป็น Startup ได้

บัณฑิตที่จบสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี นักพัฒนาระบบดิจิทัล นักการตลาดดิจิทัล นักออกแบบและพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้บริหารเทคโนโลยีดิจิทัล

รายละเอียดหลักสูตร : https://science.utcc.ac.th/major_dt/

sc_fe

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศกรรมการเงิน

Financial Engineering เป็นหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมการเงินแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนมากว่า 15 ปี สามารถเรียนจบได้ภายใน 3.5 ปี หรือสามารถเลือกเรียนแผนก้าวหน้า 4+1 คือเรียน 5 ปี ได้ปริญญาโท วท.ม (วิศวกรรมการเงิน) ได้อีกด้วย หลักสูตรเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีทางการคำนวณทั้งคณิตศาสตร์และสถิติ ควบคู่ไปกับการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะเป็นพื้นฐานในการนำไปประยุกต์ใช้กับทฤษฎีทางการเงิน เพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การวิเคราะห์การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ตอบโจทย์การเงินในยุคดิจิตอล หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปี 3 และปี 4 สอบใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน

เช่น IC License ( Investment Consultant )  CISA ( Certified Investment and Securities Analyst Program ) ของประเทศไทย และ CFA ( Chartered Financial Analyst ) ของประเทศสหรัฐอเมริกา บัณฑิตที่จบไปสามารถประกอบอาชีพทางการเงินตามความสนใจได้หลากหลาย เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักวางแผนทางการเงิน นักบริหารความเสี่ยง งานด้านนโยบายสินเชื่อ ด้านการลงทุน งานด้านการประกันภัย นักวิจัย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

รายละเอียดหลักสูตร : https://science.utcc.ac.th/major_fe/

sc_ft

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี

อาหารและนวัตกรรม 

แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้

กลุ่มวิชาเอก เทคโนโลยีทางอาหาร มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีทางอาหาร ที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีจุดเด่นด้านการพัฒนาทักษะทางทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติการและการคิดวิเคราะห์ เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการความมั่นคงของชีวิต จบแล้วทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในตำแหน่งงานต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ( QC หรือ QA ) และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( R&D ) เป็นต้น

กลุ่มวิชาเอก นวัตกรรมอาหาร มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมอาหาร ที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมอาหาร มีจุดเด่นด้านการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร และต่อยอดสร้างธุรกิจใหม่ เหมาะกับนักเรียนที่ชอบความท้าทาย จบแล้วสามารถทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม ( Innovation R&D ) ร่วมถึงการพัฒนาต่อยอดเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่ ( Startup ) ด้านนวัตกรรมอาหาร เป็นต้น

รายละเอียดหลักสูตร : https://science.utcc.ac.th/major_fti/

sc_healty

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาการ

( ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ )

กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยการพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง สำหรับการทำงานใน New S-Curve โดยกลุ่มหลักๆ ได้แก่ กำลังคนในสาขาที่เชี่ยวชาญเฉพาะ และขาดแคลน เพื่อเป็นการตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ ( ผู้ช่วยฟื้นฟู ) ซึ่งในปัจจุบันบุคลากรด้านนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานเอกชน และภาครัฐ ความต้องการบุคลากรที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในด้านการฟื้นฟูยังอยู่ในระดับสูงมาก

ซึ่งกำลังส่วนนี้จะช่วยเสริมการดูแลผู้ป่วยและสนับสนุนงานของนักกายภาพได้อีกระดับหนึ่ง หลักสูตรสหวิทยาการ ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและภาคปฏิบัติจากโรงพยาบาลกรุงเทพ  โดย 6 เดือนแรก ฝึกปฏิบัติงานจริงที่โรงพยาบาล  ได้ประกาศนียบัตรผู้ช่วย ฟื้นฟูสุขภาพ สามารถเริ่มทำงานได้ทันที มีรายได้ระหว่างเรียน และสามารถเทียบโอนหน่วยกิต เรียนผ่านระบบออนไลน์ 2 ใน 3 ของการเรียนทั้งหมด ( สามารถเรียนและทำงานควบคู่กันไปตลอดหลักสูตร ) ได้วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( วทบ. ) สาขาสหวิทยาการ  กู้กยศ.ได้ วิชาชีพเป็นที่ต้องการ มีงานทำแน่นอน กลุ่มอาชีพที่ทำได้ เช่น ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย

รายละเอียดหลักสูตร : https://science.utcc.ac.th/major_ids/

sc_esport

8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต

หลักสูตรธุรกิจเกมและอีสปอร์ตมุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเริ่มธุรกิจดิจิทัลยุคใหม่ โดยก้าวข้ามการเป็นพนักงานลูกจ้างในลักษณะเดิมแต่เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ที่มีความคล่องตัว ความยืดหยุ่นสูง ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับโลกดิจิทัลเพื่อรองรับอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วและที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยหลักสูตรจะมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงเป็นสำคัญ และเริ่มธุรกิจตั้งแต่อยู่ในหลักสูตร ทั้งนี้บัณฑิตจะมีความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจสื่อดิจิทัล วิดีโอเกม รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ

จุดเด่น

• หลักสูตรธุรกิจเกมและอีสปอร์ตแห่งแรกในไทย ร่วมพัฒนาโดยผู้บริหารอุตสาหกรรมเกม

• มี eSports Lab ในมหาวิทยาลัย

• ส่งเสริมนักกีฬา eSports เต็มตัว

• ความสามารถประกอบธุรกิจสื่อดิจิทัล วิดีโอเกม รวมทั้งธุรกิจอื่น ๆ ได้

รายละเอียดหลักสูตร : https://science.utcc.ac.th/major_esport/

sc_wb

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบูรณาการ

ส่งเสริมสุขภาพและความงาม

เป็นความร่วมมือของ UTCC ที่มีชื่อเสียงในด้านธุรกิจ กับ ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท ผู้ประกอบการด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมที่ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายในระดับ World class

เน้นปฏิบัติ ศาสตร์ของการมีสุขภาพที่ดีและความงามที่ยั่งยืน  ศาสตร์การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางเพื่อสุขภาพและความงาม เพื่อให้นำความรู้ไปประกอบอาชีพและธุรกิจได้จริง

แผนการเรียน 3ปีครึ้ง – 4 ปี  ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 374,000 บาท ( เหมาจ่าย 10 งวด )  * รับสมัคร  ทุนชีวาศรม  ถึง 31 พ.ค. 65   สัมภาษณ์  3 มิ.ย.65

จุดเด่น

 • มีรายได้ระหว่างเรียน
 • เรียนพร้อมปฏิบัติจริงกับชีวาศรม มืออาชีพระดับ World Class
 • ได้ใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข 2 ใบ
 • สามารถสอบผู้ดำเนินการสปาได้
 • มีโอกาสสอบ CIBTAC Certificate เพื่อทำงานต่างประเทศ
 • จบแล้วเป็นที่ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีงานทำแน่นอนและรายได้สูง
 • ได้ความรู้ทั้งด้านสุขภาพและความงาม การผลิตผลิตภัณฑ์และการเป็นผู้ประกอบการในหลักสูตรเดียว

รายละเอียดหลักสูตร : https://science.utcc.ac.th/major_wellness_beauty/

sc_contract
ช่องทางการติดต่อ
โทร 02-6976767
Line : @utcc ( มี @ ด้วย )