ประเภททุน

ทุนรัตนมงคล

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
1. ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด เฉพาะภาคต้น และภาคปลาย (หลักสูตรแบบทวิภาค) ภายในระยะเวลาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรไม่เกิน 4 ปี
2. ได้รับอุปกรณ์การเรียนในระบบ Digital Hybrid Learning System จำนวน 1 ชุด (ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนรัตนมงคล
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพที่รัฐรับรอง
2. มีคะแนนเฉี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
3. มีส่วนร่วมทำกิจกรรมระดับสถาบันหรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เป็นผู้ไม่มีโรคอันเป็นอุสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 โดยเริ่มคิดสภาพคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคปลายของปีการศึกษาแรกเป็นต้นไป หากผู้รับทุนมีคะแนนสะสม (GPAx) ต่ำกว่า 3.50 ในภาคการศึกษาใด จะถูกระงับการได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งจะไม่สามารถกลับมาเข้ารับทุนการศึกษาได้อีก
3. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตทุกภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นแผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาโดยผ่านขั้นตอนการขออนุมัติจากคณบดี
4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการหรืองานอื่นๆ ที่คณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทุน UTCC GOLD

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับทุนการศึกษากึ่งหนึ่งเฉพาะค่าหน่วยกิต และค่าปฏิบัติการต่อเนื่องตลอด 4 ปีการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน UTCC GOLD
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพที่รัฐรับรอง
2. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีส่วนร่วมทำกิจกรรมระดับสถาบันหรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เป็นผู้ไม่มีโรคอันเป็นอุสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยเริ่มคิดสภาพคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคปลายของปีการศึกษาแรกเป็นต้นไป หากผู้รับทุนมีคะแนนสะสม (GPAx) ต่ำกว่า 3.00 ในภาคการศึกษาใด จะถูกระงับการได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งจะไม่สามารถกลับมาเข้ารับทุนการศึกษาได้อีก
3. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตทุกภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นแผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาโดยผ่านขั้นตอนการขออนุมัติจากคณบดี
4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการหรืองานอื่นๆ ที่คณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทุน UTCC SILVER

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับการยกเว้น 30% เฉพาะค่าหน่วยกิต และค่าปฏิบัติการต่อเนื่อง ตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน UTCC SILVER
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพที่รัฐรับรอง
2. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีส่วนร่วมทำกิจกรรมระดับสถาบันหรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เป็นผู้ไม่มีโรคอันเป็นอุสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยเริ่มคิดสภาพคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคปลายของปีการศึกษาแรกเป็นต้นไป หากผู้รับทุนมีคะแนนสะสม (GPAx) ต่ำกว่า 2.50 ในภาคการศึกษาใด จะถูกระงับการได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งจะไม่สามารถกลับมาเข้ารับทุนการศึกษาได้อีก
3. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตทุกภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นแผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาโดยผ่านขั้นตอนการขออนุมัติจากคณบดี
4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการหรืองานอื่นๆ ที่คณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย