ประเภททุน

ทุนรัตนมงคล

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

ได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน

 1. ค่าเล่าเรียน (ยกเว้นส่วนที่นักศึกษาต้องชำระเอง) ระยะเวลา 4 ปีการศึกษา

ผู้รับทุนต้องชำระเอง ได้แก่

 1. ค่าประกันของเสียหาย/แรกเข้า
 2. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ/ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนรัตนมงคล

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพที่รัฐรับรอง
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. มีส่วนร่วมทำกิจกรรมระดับสถาบันหรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. เป็นผู้ไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

 1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 โดยเริ่มคิดสภาพคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคปลายของปีการศึกษาแรกเป็นต้นไป หากผู้รับทุนมีคะแนนสะสม (GPAX) ต่ำกว่า 3.50 ในภาคการศึกษาใด จะถูกระงับการได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งจะไม่สามารถกลับมาเข้ารับทุนการศึกษาได้อีก
 3. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตทุกภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นแผนสหกิจศึกษา หรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาโดยผ่านขั้นตอนการขออนุมัติจากคณบดี
 4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการหรืองานอื่นๆ ที่คณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทุน UTCC GOLD

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

ได้รับทุนการศึกษา 40%

 1. ค่าเล่าเรียน (ยกเว้นส่วนที่นักศึกษาต้องชำระเอง) ระยะเวลา 4 ปีการศึกษา

ผู้รับทุนต้องชำระเอง ได้แก่

 1. ค่าประกันของเสียหาย/แรกเข้า
 2. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ/ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา UTCC-Gold

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพที่รัฐรับรอง
 2. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีส่วนร่วมทำกิจกรรมระดับสถาบันหรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. เป็นผู้ไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

 1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยเริ่มคิดสภาพคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคปลายของปีการศึกษาแรกเป็นต้นไป หากผู้รับทุนมีคะแนนสะสม (GPAX) ต่ำกว่า 3.00 ในภาคการศึกษาใด จะถูกระงับการได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งจะไม่สามารถกลับมาเข้ารับทุนการศึกษาได้อีก
 3. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตทุกภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นแผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาโดยผ่านขั้นตอนการขออนุมัติจากคณบดี
 4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการหรืองานอื่นๆ ที่คณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทุน UTCC SILVER

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

ได้รับทุนการศึกษา 25%

 1. ค่าเล่าเรียน (ยกเว้นส่วนที่นักศึกษาต้องชำระเอง) ระยะเวลา 4 ปีการศึกษา

ผู้รับทุนต้องชำระเอง ได้แก่

 1. ค่าประกันของเสียหาย/แรกเข้า
 2. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ/ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา UTCC-Silver

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพที่รัฐรับรอง
 2. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. มีส่วนร่วมทำกิจกรรมระดับสถาบันหรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. เป็นผู้ไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

 1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยเริ่มคิดสภาพคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคปลายของปีการศึกษาแรกเป็นต้นไป หากผู้รับทุนมีคะแนนสะสม (GPAX) ต่ำกว่า 2.50 ในภาคการศึกษาใด จะถูกระงับการได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งจะไม่สามารถกลับมาเข้ารับทุนการศึกษาได้อีก
 3. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตทุกภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นแผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาโดยผ่านขั้นตอนการขออนุมัติจากคณบดี
 4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการหรืองานอื่นๆ ที่คณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย