ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3
นางสาวพัทธนิดา ส้มแก้ว
นางสาวอารียา อ้นน้อย
นางสาวจิดาภา เลิศกิจถาวร
และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์ และผศ.อภิญญา เจริญกูล

เรื่อง การพัฒนาสูตรโดนัทและคุกกี้จากแป้งผสมรำข้าวเอนกประสงค์

และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3

นางสาวยุวดี กรีฑาเวช
นางสาวสุชาดา พงษ์กิตติโรจน์ และ
นางสาวอมรรัตน์ นาเมือง
และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทัศนีย์ วัฒนชัยยงค์ และผศ.อภิญญา เจริญกูล
เรื่อง การใช้แป้งรำข้าว ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวและน้ำมันรำข้าวในไส้กรอกผักผสมธัญพืช