ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ของหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ทำงานที่ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ