ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 ของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM) และเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์