คุณศรัณย์ ยุวรรณะ

ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กรรมการ บริษัท ทีมดิจิทัล จำกัด

วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์

ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี พ.ศ. 2550