คุณสุรศักดิ์ วาจี

ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ได้รับรางวัลที่ 1 โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา จากโครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (National Software Contest – NSC 2015)

Managing Director ที่บริษัท เมค เวล เทค โซลูชั่น จำกัด

Team Leader แผนก Web, APP and API Services Development (WAD) ที่ บริษัท เจริญทัศน์ จำกัด