นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหารได้รับรางวัลชมเชย ประเภทรางวัลผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ผลงาน “ชามะม่วงหาวมะนาวโห่สำเร็จรูป ตราทรี ฟรุต”

ในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Award 2017 จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559
รายชื่อนักศึกษา

  1. นายปัณฑ์กรณ์ หรูรักวิทย์ เลขทะเบียน 5605107004
  2. นายอลงกรณ์ หน้านวล เลขทะเบียน 5605107009
  3. นางสาวพรพิมล พันเดช เลขทะเบียน 5605107015

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญอร ไหมสุทธิสกุล