นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัล Best Presentation Award ผลงาน "โมบิไลซ์ – ระบบติดตามการเคลื่อนไหวสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ"

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัล Best Presentation Award ผลงาน “โมบิไลซ์ – ระบบติดตามการเคลื่อนไหวสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ (MobiliSE : Mobility Tracking System for Elderty Care)”

จากการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 10 (The 10th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology-i-CREATe 2016) เมื่อวันที่ 25-28 กรกฏาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในการแข่งขัน Student Innovation Challenge 2016 (SIC2016)

รายชื่อนักศึกษา

1) นายกิตติศักดิ์ บัวบก
2) นายสุชาติ หมัดโล๊ะ
3) นายกฤษดาพงศ์ เขตบุญไสย
4) นางสาวสุภัสสรา จีนบุญมี

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ ดร. วัศวี แสนศรีมหาชัย
อาจารย์ ดร. มานะชัย โต๊ชูดี
อาจารย์ ดร. อิทธิพงษ์ เขมะเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารยืไขแข จุลชาต