นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัล Best Presentation Award ผลงาน "โมบิไลซ์ – ระบบติดตามการเคลื่อนไหวสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ "

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ IoT for Smart Home เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 38 ปี จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

รายชื่อนักศึกษา

  1. นางสาวพีรกานต์ รัดรอดกิจ
  2. นางสาวพรรณภรณ์ เจียมรัตนประทีป
  3. นางสาววรรณระวี สิทธิปัญโญ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์