นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัล Best Presentation Award ผลงาน "โมบิไลซ์ – ระบบติดตามการเคลื่อนไหวสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ"

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ IoT for Smart Home เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 38 ปี จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

รายชื่อนักศึกษา

1) นายชูเกียรติ เจดีย์สถาน
2) นายสุทธิพงษ์ พู่ประเสริฐศักดิ์
3) นายจตุภูมิ หม่อมวงษ์สุวรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ สุขวิลัย