นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา ผลงาน "การพัฒนาระบบจัดการพฤติกรรมการเดินหลง โดยใช้เทคนิคกระแสข้อมูลภูมิสารสนเทศ"

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา ผลงาน “การพัฒนาระบบจัดการพฤติกรรมการเดินหลง โดยใช้เทคนิคกระแสข้อมูลภูมิสารสนเทศ” จากโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (National Software Contest 2015 : NSC2015)

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (Thailand IT Contest Festival 2015) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2558 ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

รายชื่อนักศึกษา

1) นายสุรศักดิ์ วาจี
2) นายกรวัสส์ ธนะทรัพย์จินดา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. วัศวี แสนศรีมหาชัย