นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับจากโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับจากโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 Mobile Enterprise d-Government Award 2015 (MEGA 2015)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสุดยอดแนวคิด

ผลงาน “MobiliSE”

รายชื่อนักศึกษา
1) นายกิตติศักดิ์ บัวบก
2) นายสุชาติ หมัดโล๊ะ และ
3) นายกฤษดาพงษ์ เขตบุญไสย

อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ ดร. วัศวี แสนศรีมหาชัย
อาจารย์ ดร. มานะชัย โต๊ะชูดี

ได้รับรางวัลสุดยอดแอบพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉิน

ผลงาน “ARSA-The pervAsive Rescuer supporting System for the pre-hospital emergency medicAl service”

รายชื่อนักศึกษา
1) นายกฤษฎิ์ ศรีขวัญใจ
2) นายทวีศักดิ์ ฉิมแก้ว
3) นายกานต์ภพ แก่นเฉลียว

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. มานะชัย โต๊ะชูดี