ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

ทำงานที่ สถาบันอาหาร

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ