บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:00-16:00 น. สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล” โดยมีคุณปีย์ ตัณฑ์กุลรัตน์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนในหัวดังกล่าว

ปัจจุบันทำงานในสังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และผู้ที่สนใจรวมจำนวน 90 คน เกี่ยวกับการลงทุนรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน และเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา SM421 การจัดการลงทุนใน