ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสหกรรมอาหาร

ทำงานที่ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร