รองศาสตราจารย์ ดร.วาริช ศรีละออง
รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสวัสดีครับ…ก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ ผมชื่อวาริช ศรีละออง เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารรุ่นบุกเบิกของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในปีการศึกษา 2533 ซึ่งเป็นรุ่นที่ยังมีอาจารย์ประจำยังไม่มากนักทำให้ต้องระหกระเหินไปฝากเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น และมีการจ้างอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาสอนเป็นประจำ ในส่วนตัวคิดว่าได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ไม่ด้อยไปกว่านิสิตนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐเลยทีเดียว อย่างที่เกริ่นข้างต้นการที่ขณะนั้นมีอาจารย์ประจำไม่มากนักทำให้นักศึกษาค่อนข้างมีความสนินสนมกับอาจารย์ค่อนข้างมากและได้ให้ความช่วยเหลือกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ แม้ว่าบางท่านจะได้ย้ายไปทำงานที่อื่นๆ ก็ยังระลึกถึงตลอดมา……อ่านเพิ่ม

วาริช  ศรีละออง