นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลที่ 2 ผลงาน "ระบบติดตามการเคลื่อนไหวสำหรับการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองกระแสข้อมูล"

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลที่ 2 ผลงาน “ระบบติดตามการเคลื่อนไหวสำหรับการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองกระแสข้อมูล” จากงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (Thailand IT Contest Festival 2016) From STEM to Startup

จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

รายชื่อนักศึกษา

1) นายกิตติศักดิ์ บัวบก เลขทะเบียน 5605100029
2) นายสุชาติ หมัดโล๊ะ เลขทะเบียน 5605100047
3) นายกฤษดาพงศ์ เขตบุญไสย เลขทะเบียน 5605100052

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. วัศวี แสนศรีมหาชัย