เยี่ยมชม  Explore our School and Campus

  ติดต่อเพื่อเยี่ยมชมคณะและมหาวิทยาลัย
  กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อการขอเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
  วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลเกมซิมูเลชันธุรกิจเกมและอีสปอร์ตเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรมวิศวกรรมการเงินสหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ)

  ทางเราจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันนัดหมายการเข้าเยี่ยมชมคณะ ทาง E-mail และโทรศัพท์
  ขอขอบคุณที่สนใจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย