หลักสูตร

วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
รายละเอียดเพิ่มเติม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิศวกรรมการเงิน
Financial Engineering
รายละเอียดเพิ่มเติม
สหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ)
Interdisciplinary Studies
รายละเอียดเพิ่มเติม
เทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม
Food Technology and Innovation
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
Computer Science international
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน
Digital Game Simulation
รายละเอียดเพิ่มเติม
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
Game and eSports Business
รายละเอียดเพิ่มเติม
บูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม
Wellness and Beauty
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิศวกรรมการเงิน
Financial Engineering
รายละเอียดเพิ่มเติม
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
Digital Innovation And Technology Management
รายละเอียดเพิ่มเติม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
Computer Science and Information and Communication Technology International
รายละเอียดเพิ่มเติม
DATA SCIENCE STRATEGY AND LEADERSHIP
(ประกาศนียบัตร)
รายละเอียดเพิ่มเติม
UTCC ร่วมกับ TDGA หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
รายละเอียดเพิ่มเติม

แนะนำคณะ

มาทำความรู้จักกับ 5 กลุ่มหลักสูตรของคณะวิทย์ฯ ประกอบด้วยกลุ่ม Cyber กลุ่ม Food กลุ่ม Finance กลุ่ม Game และกลุ่ม Health ให้น้องๆ ได้เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 12 สาขาวิชาในระดับชั้นปริญญาตรี และ 2 สาขาวิชาในระดับปริญญาโท

สาระสารพันกับวิทยาหอการค้า

ตอนที่ 15: รู้จักอนุพันธ์น้ำตาลและสารให้ความหวานเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
แขกรับเชิญ รศ. ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดำเนินรายการโดย ผศ.กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตอนที่ 14: รู้จักการจัดการอารมณ์เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
แขกรับเชิญ อ. ดร.ประจักษ์จินต์ โสภณพนิชกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดำเนินรายการโดย ผศ.กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

[Hilight] รายการสาระสารพันกับวิทยาหอการค้า (Ep 1) ประโยชน์ของเบต้ากลูแคน มาทำความรู้จักกับเบต้ากลูแคนสารเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ตัวจริงแห่งวงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร รศ. ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ittipong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพงษ์  เขมะเพชร

ตำแหน่ง: คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Accreditation & Partner

UTCC PARTNERS EDIT WUR มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS Alibaba.com มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT IDE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS EDIT Distinguished School มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT REAP มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS EDIT CLASSNK มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT Global Innovation Network มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities

News & Event