หลักสูตร

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Department of Computer Science
รายละเอียดเพิ่มเติม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology
รายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
Financial Engineering
รายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาวิชาสหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ)
Department of Interdisciplinary Studies
รายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม
Department of Food Technology and Innovation
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
Department of Computer Science international
รายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาวิชาดิจิทัลเกมซิมูลชัน
Digital Game Simulation
รายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาวิชาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
Video Game Business and Digital Media
รายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาวิชาบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม
Department of Integrated Wellness and Beauty
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิศวกรรมการเงิน
Financial Engineering
รายละเอียดเพิ่มเติม
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
Digital Innovation And Technology Management
รายละเอียดเพิ่มเติม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
Computer Science and Information and Communication Technology International
รายละเอียดเพิ่มเติม
DATA SCIENCE STRATEGY AND LEADERSHIP
(ประกาศนียบัตร)
รายละเอียดเพิ่มเติม

แนะนำคณะ

มาทำความรู้จักกับ 5 กลุ่มหลักสูตรของคณะวิทย์ฯ ประกอบด้วยกลุ่ม Cyber กลุ่ม Food กลุ่ม Finance กลุ่ม Game และกลุ่ม Health ให้น้องๆ ได้เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 12 สาขาวิชาในระดับชั้นปริญญาตรี และ 2 สาขาวิชาในระดับปริญญาโท

สาระสารพัน

ตอนที่ 2: 5 ภัยไซเบอร์ที่น่าจับตามองในปี 2023
แขกรับเชิญ ดร.มานะชัย โต๊ะชูดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดำเนินรายการโดย ผศ.กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตอนที่ 3: ตราสารอนุพันธ์น่ารู้
แขกรับเชิญ ดร.ชวลิต กิจคณาศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดำเนินรายการโดย ผศ.กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตอนที่ 4: ทำความรู้จัก ChatGPT AI เปลี่ยนโลก กับ ผศ. ดร.สิรินดา พละหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดำเนินรายการโดย ผศ.กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ittipong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพงษ์  เขมะเพชร

ตำแหน่ง: คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Accreditation & Partner

UTCC PARTNERS EDIT WUR มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS Alibaba.com มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT IDE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS EDIT Distinguished School มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT REAP มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS EDIT CLASSNK มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT Global Innovation Network มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities

News & Event