สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Department of Computer Science

เรียนรู้พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม เพื่อการประยุกต์ พัฒนา และต่อยอด แบบไร้ขีดจำกัด สร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน หรือระบบที่สามารถใช้งานได้จริง และตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เป็นที่ต้องการของตลาดงาน (เรียนไปไม่ตกงาน) เงินเดือนเริ่มต้นสูง
 • ปูพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน (ไม่จบสายวิทย์ก็เรียนได้)
 • อาจารย์หลักสูตรดูแลใกล้ชิด มีความเขี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษา และช่วยเหลือ
 • ส่งเสริม / สนับสนุนด้วยหลากหลายกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน
 • การันตีคุณภาพ ด้วยรางวัลชนะเลิศ / ได้ทุนจากเวทีการแข่งขันระดับประเทศ และประสบการณ์ในเวทีระดับนานาชาติ

กลุ่มอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

 • นักพัฒนาระบบดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ
 • โปรแกรมเมอร์
 • นักออกแบบ UX/UI (User Experience / User Interface)
 • นักทดสอบระบบ
 • วิศวกรซอฟต์แวร์ / วิศวกรระบบ / วิศวกรความปลอดภัยระบบไซเบอร์
 • ผู้บริหารโครงการระบบดิจิทัล
 • ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
 • อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่น่าสนใจในหลักสูตร

 • Artificial Intelligence (AI)
 • Machine Learning
 • Network and Information Security
 • Web Framework
 • Web / Mobile Application Development
 • Blockchain Technology
 • Internet of Things
 • Big Data Analytics
 • UX / UI Design
 • Software Testing
 • E-Business Systems
 • Online Marketing for Digital Innovation

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

 • วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • B.Sc (Computer Science)

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ประมาณ)

 • 340,000 บาท

การกู้เงินเพื่อการศึกษา

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 • จบ ม.6 / ปวช.
 • จบ ปวส. เรียนวันธรรมดา (จบได้ใน 2 ปี ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้)

เวลาที่ใช้ในการเรียน

 • กรณีปกติ 3 ปีครึ่ง – 4 ปี
 • กรณีเทียบโอน (จบ ปวส.) สามารถจบได้ภายใน 2 ปี (ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน