วิศวกรรมการเงิน
Financial Engineering

เรียนรู้ทฤษฎีทางการคำนวณ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ใช้กับทฤษฎีทางการเงิน เพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การวิเคราะห์การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ตอบโจทย์การเงินในยุคดิจิตอล

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมการเงินแห่งแรกในประเทศไทย
 • มีแผนก้าวหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญาโท วท.ม (วิศวกรรมการเงิน)
 • บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาเป็นที่ต้องการของตลาดงาน
 • มีโครงการฝึกงานและสหกิจศึกษา

กลุ่มอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

 • นักวางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • นักบริหารความเสี่ยง
 • นักวางแผนทางการเงิน
 • ผู้จัดการกองทุน
 • เจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์/บริษัทประกันภัย

วิชาที่น่าสนใจในหลักสูตร

 • Financial Programming
 • Mathematics for Finance
 • Data Analytics and Statistics
 • Investment and Asset Management
 • Risk Management
 • Simulation and Financial Modeling

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

 • วท.บ. (วิศวกรรมการเงิน)
 • B.Sc. (Financial Engineering))

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ประมาณ)

 • 300,000 บาท

การกู้เงินเพื่อการศึกษา

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 • จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

เวลาที่ใช้ในการเรียน

 • หลักสูตรปกติ  3 ปีครึ่ง – 4 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน