เทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม
Food Technology and Innovation (FTI)

มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรมรองรับภาคอุตสาหกรรมอาหารในด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมอาหาร ตอบสนองความต้องการของธุรกิจอาหารสมัยใหม่

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ไม่เน้นวิทย์พื้นฐาน ไม่จบสายวิทย์ก็เรียนได้
 • เรียนรู้จริง จากผู้เชี่ยวชาญภาคธุรกิจ
 • นักศึกษาคุณภาพ รางวัลการแข่งขันระดับประเทศ

กลุ่มอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

 • พนักงานฝ่ายผลิต ทำหน้าที่ควบคุมการผลิต
 • พนักงานฝ่ายการควบคุมและประกันคุณภาพ ทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบควบคุมคุณภาพอาหาร การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร
 • พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • พนักงานด้านการวิเคราะห์และการกำหนดมาตรฐานอาหาร
 • พนักงานฝ่ายการตลาด การจัดซื้อและจำหน่าย
 • ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมอาหาร และอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่น่าสนใจในหลักสูตร

1.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

 • น้ำใช้และการจัดการของเสีย
 • ความปลอดภัยทางอาหารและสุขาภิบาล

2.กลุ่มวิชานวัตกรรมอาหาร

 • แผนธุรกิจทางอาหารและการคิดเชิงออกแบบ
 • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจอาหาร

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

 • วท.บ. (เทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม)
 • B.Sc. (Food Technology and Innovation)

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ประมาณ)

 • 300,000 บาท

การกู้เงินเพื่อการศึกษา

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า

เวลาที่ใช้ในการเรียน

 • หลักสูตรปกติ  3 ปีครึ่ง – 4 ปี
 • รับสมัครกลางปี จบใน 3 ปีครึ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน