เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology (ICT)

หลักสูตรมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัลสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้เพื่อฝึกฝนทักษะในด้านต่าง ๆ มาบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส​ให้เป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต

จุดเด่นของหลักสูตร

 • มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชียวชาญในหลายด้าน
 • หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัล
 • มีการปฏิบัติงานและฝึกงานระหว่างที่ศึกษา สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้กับงานและธุรกิจได้ทุกประเภท
 • มีแผนก้าวหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญาโท วท.ม (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี)
 • เป็นที่ต้องการในตลาดงาน

กลุ่มอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

 • นักวิศวกรซอฟต์แวร์
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล / วิศวกรข้อมูล / นักวิเคราะห์ข้อมูล
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 • สายอาชีพ Cyber Security
 • สายงานสนับสนุนทาง IT
 • เจ้าของกิจการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

วิชาที่น่าสนใจในหลักสูตร

 • Application Development for Mobile Devices (การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่)
 • Big Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ )
 • Machine Learning (การเรียนรู้ของเครื่อง)
 • AI (ปัญญาประดิษฐ์)
 • Data Science (วิทยาการข้อมูล)
 • Cyber Security (ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์)
 • IoT (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง)
 • Blockchain and Bit Coin Technology (เทคโนโลยีบล็อกเชนและ บิทคอยน์)
 • Digital Marketing (การตลาดดิจิทัล)
 • Business Innovation (นวัตกรรมทางธุรกิจ)

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

 • วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 • B.Sc (Information and Communication Technology)

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ประมาณ)

 • 340,000 บาท

การกู้เงินเพื่อการศึกษา

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 • จบ ม.6 / ปวช.
 • จบ ปวส. เรียนวันธรรมดา (จบได้ใน 2 ปี ขึ้นกับหน่วยกิตที่เทียบโอนได้)

เวลาที่ใช้ในการเรียน

 • หลักสูตรปกติ 3 ปีครึ่ง – 4 ปี
 • หลักสูตรเทียบโอน (ปวส.) 2 ปี (ขึ้นกับวิชาที่เทียบโอนได้)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน