สหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ)
Interdisciplinary Studies

กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยการพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง สำหรับการทำงานใน New S-Curve โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่
1) กำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงตามสาขาที่เชี่ยวชาญเฉพาะ
2) กำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพทั่วไป เพื่อเป็นการตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ(ผู้ช่วยฟื้นฟู) ในปีการศึกษา 2562  และปัจจุบันผู้ช่วยฟื้นฟูมีส่วนสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสุขภาพ  ซึ่งในปัจจุบันบุคลากรด้านนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ ความต้องการบุคลากรที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในด้านการฟื้นฟูยังอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งกำลังส่วนนี้จะช่วยเสริมการดูแลผู้ป่วยและสนับสนุนงานของนักกายภาพได้อีกระดับหนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนสายงานด้านนี้ จึงเปิดหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูขึ้น โดยรับการสนับสนุนด้านวิชาการและภาคปฏิบัติจากโรงพยาบาลกรุงเทพ

จุดเด่นของหลักสูตร

 • 6 เดือนแรก ฝึกปฏิบัติงานจริงที่โรงพยาบาล (ได้ประกาศนียบัตรผู้ช่วย ฟื้นฟูสุขภาพ สามารถเริ่มทำงานได้ทันที มีรายได้ระหว่างเรียน) และสามารถเทียบโอนหน่วยกิต จากการฝึกปฏิบัติงานจริงที่โรงพยาบาลใน 6 เดือนแรก ได้ 42 หน่วยกิต (14 รายวิชา)
 • ได้ประกาศนียบัตรจากคณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.หอการค้าไทย เมื่อนักศึกษาเรียนจบใน 6 เดือน
 • เรียนผ่านระบบออนไลน์ 2 ใน 3 ของการเรียนทั้งหมด (สามารถเรียนและทำงานควบคู่กันไปตลอดหลักสูตร)
 • เรียนจบภายใน 3 ปี ได้ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สาขาสหวิทยาการ
 • กู้กยศ.ได้ หรือสามารผ่อนชำระค่าเรียนรายเดือนๆ
 • วิชาชีพเป็นที่ต้องการ มีงานทำแน่นอน

กลุ่มอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

 • ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
 • เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย

วิชาที่น่าสนใจในหลักสูตร

 • การฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้น
 • กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน
 • การปฐมพยาบาลและการดูแลขั้นพื้นฐาน
 • อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

 • วท.บ (สหวิทยาการ)
 • B.Sc (Interdisciplinary Studies)

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ประมาณ)

 • 300,000 บาท

การกู้เงินเพื่อการศึกษา

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 • จบ ม.6 / ปวช.

เวลาที่ใช้ในการเรียน

 • หลักสูตรปกติ  3 – 4 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน