สาขาบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม

Department of Integrated Wellness and Beauty

สาขาวิชาบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม
Integrated Wellness and Beauty

เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่มีชื่อเสียงในด้านธุรกิจ และ ชีวาศรม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมที่ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายในระดับ World class เรามั่นใจว่าจะสามารถสอนให้คุณมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตร์ของการมีสุขภาพที่ดีและความงามที่ยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์ ศาสตร์การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางเพื่อสุขภาพและความงาม สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และสร้างธุรกิจได้จริง

program

จุดเด่นของหลักสูตร

 • มีรายได้ระหว่างเรียน
 • เรียนพร้อมปฏิบัติจริงกับชีวาศรมที่เป็นมืออาชีพระดับ World Class
 • ได้ใบประกาศนียบัตรเพื่อนำไปใช้ทำงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข 2 ใบ
 • สามารถสอบ CIBTAC Certificated เพื่อไปทำงานต่างประเทศ
 • มีโอกาสได้งานทำและเติบโตในสายงานที่มีรายได้สูง
 • มีความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • สามารถก้าวสู่ความมั่นคงทางอาชีพในระดับสากล
 • ได้ความรู้ทั้งด้านสุขภาพความงามและได้ความรู้ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์

กลุ่มอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

 • ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เช่น พนักงานต้อนรับ ผู้ให้บริการในสปา
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ผู้จัดการสปา
 • ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
 • กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
 • การนวดน้ำมันแบบสวีดิช
 • การนวดกล้ามเนื้อระดับลึก
 • การนวดกระชับสัดส่วน
 • การทำทรีทเมนต์ปรนนิบัติผิวหน้าและผิวกาย
 • การนวดยกกระชับใบหน้า
 • การทำทรีตเมนต์อายุรเวทเบื้องต้น
 • การทำทรีตเมนต์ระบายน้ำเหลืองเบื้องต้น
 • โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
 • การพัฒนาและการบริหารธุรกิจสปา
 • การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อสุขภาพและความงาม
 • การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
 • การตลาดดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
 • การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
 • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจสุขภาพและความงาม
 • กฎหมายและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

 • วท.บ. (บูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม)
 • B.Sc. (Integrated  Wellness and Beauty)

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ประมาณ)

 • 374,000 บาท (ผ่อนจ่าย 10 งวด)

การกู้เงินเพื่อการศึกษา

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

เวลาที่ใช้ในการเรียน

 • 3 ปี – 3 ปีครึ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ขณะนี้หลักสูตร บูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในปี 2565
สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครทุนการศึกษา (ทุนชีวาศรม)

คุณสมบัติผู้สมัครรับทุนชีวาศรม