บุคลากร

ผู้บริหารคณะ

ittipong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพงษ์  เขมะเพชร

ตำแหน่ง: คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

Kamonthip

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร

[email protected]

เพิ่มเติม

manachai

อาจารย์ ดร.มานะชัย  โต๊ะชูดี

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิท กปิลกาญน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิท กปิลกาญจน์

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์อารีรัตน์ มีเย็น

นางสาวอารีรัตน์ มีเย็น

ตำแหน่ง: เลขานุการคณะ

[email protected]

เพิ่มเติม

คณาจารย์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.วัศวี แสนศรีมหาชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัศวี แสนศรีมหาชัย

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์

[email protected] 

เพิ่มเติม

ittipong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพงษ์ เขมะเพชร

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

manachai

อาจารย์ ดร. มานะชัย โต๊ะชูดี

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา คิดบรรจง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา คิดบรรจง

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วรุตบางกรู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วรุตบางกูร

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์วรวิทย์ จิตรงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จิตรงค์

[email protected]

เพิ่มเติม

ดร.ศศิธร

ดร.ศศิธร มงคลศรีพัฒนา

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาดิจิทัลเกมซิมูเลชัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดธง รอดแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดธง รอดแก้ว

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิท กปิลกาญน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิท กปิลกาญจน์

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข

อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี

อาจารย์ ดร. อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์คัดเค้า สันธนะสุข

อาจารย์คัดเค้า สันธนะสุข

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

1_น้ำฝน

รองศาสตราจารย์ ดร. น้ำฝน อัศวเมฆิน

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

sirithorn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริธร เจริญรัตน์

[email protected]

เพิ่มเติม

4_มาเรียม

อาจารย์มาเรียม  โตลอย

[email protected]

เพิ่มเติม

5_เกรียงศักดิ์

อาจารย์เกรียงศักดิ์  เปรมพรวิพุธ

[email protected]

เพิ่มเติม

2_อารีวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ สุขวิลัย

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ เหล็งขยัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ เหล็งขยัน

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. วรรณี ลาภจินดา

อาจารย์ ดร. วรรณี ลาภจินดา

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์นลินี เวชวิริยกุล

อาจารย์นลินี เวชวิริยกุล

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์

[email protected]

เพิ่มเติม

Chavalit

อาจารย์ดร.ชวลิต กิจคณาศิริ

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา เจริญกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา เจริญกูล

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภางค์ เรืองฉาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภางค์ เรืองฉาย

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง

[email protected]

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ

รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี ไสยประจง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี ไสยประจง

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญอร ไหมสุทธิ์สกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญอร ไหมสุทธิสกุล

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์สุวโรจน์ อัครวุฒิพรภัทร์

อาจารย์สุวโรจน์ อัครวุฒิพรภัทร์

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

Sirirat

อาจารย์สิริรัตน์ ไชคำพา

[email protected]

เพิ่มเติม

Patcharaprapa picture

อาจารย์พัชรประภา บุญย่อง

[email protected]

เพิ่มเติม

สขาวิชาจัดการธุรกิจอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุดา สังข์แก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุดา สังข์แก้ว

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหมือนหมาย อภินทนาพงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหมือนหมาย อภินทนาพงค์

[email protected]

เพิ่มเติม

อ.สันติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ  ท่องแก้ว

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาสหวิทยาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศศิริ เหล่าวชิระสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศศิริ เหล่าวชิระสุวรรณ

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรี สิทธิกิจโยธิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรี สิทธิกิจโยธิน

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์สุนันทา คชสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา คชสาร

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ธีรวุฒิ หวังอำนวยพร

อาจารย์ธีรวุฒิ หวังอำนวยพร

theeraw[email protected]

เพิ่มเติม

ประจักษ์จินต์

อาจารย์ ดร. ประจักษ์จินต์ โสภณพนิชกุล

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) Habour Space

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไขแข จุลชาต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไขแข จุลชาต

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

อ.อิงศักดิ์

อาจารย์อิงศักดิ์  เสถียรไพศาล

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์จตุรงค์

อาจารย์จตุรงค์ สุวรรณชิวหกุล

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. ปิยะวรรณ เกษมศุภกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวรรณ คอนาแฮน

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

[email protected]

เพิ่มเติม

ต่อศักดิ์ ชัยวัฒนพงศ์

อาจารย์ต่อศักดิ์  ชีววัฒนพงศ์

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต

อ.หมาก

อาจารย์ ดร. ชัชชัย หวังวิวัฒนา

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์นิศานาถ ขันธวิสูตร

อาจารย์นิศานาถ ขันธวิสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์สุวโรจน์ อัครวุฒิพรภัทร์

อาจารย์สุวโรจน์ อัครวุฒิพรภัทร์

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ไอศุริย สุดประเสริฐ

อาจารย์ไอศุริย สุดประเสริฐ

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ปัทมพร ราชภักดี

อาจารย์ปัทมพร ราชภักดี

[email protected]

เพิ่มเติม

user

อาจารย์ศศิธร ศรีสุข

user

อาจารย์เกศรา สุพรศิลป์ชัย

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (ระดับปริญญาโท)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ปั่นโภชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ปั่นโภชา

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ดวงพร หัชชะวณิช

รองศาสตราจารย์ดวงพร หัชชะวณิช

[email protected]

เพิ่มเติม

panuchart_b small

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุชาติ บุณยเกียรติ

เพิ่มเติม

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)

ดร.ชนะกัญจน์

อาจารย์ ดร. ชนะกัญจน์  ศรีรัตนบัลล์

หัวหน้าหลักสูตร

เพิ่มเติม

ผศ.(พิเศษ)ดร.สันติพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) สันติพัฒน์ อุณธารี

เพิ่มเติม

ดร.ธัชพล

อาจารย์ ดร. ธัชพล  โปษยานนท์

เพิ่มเติม

อาจารย์คัดเค้า สันธนะสุข

อาจารย์คัดเค้า สันธนะสุข

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท)

อาจารย์ ดร. สิรินดา พละหาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินดา พละหาญ

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตติยา ปภาพจน์

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตติยา ปภาพจน์

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

[email protected]

เพิ่มเติม

user

อาจารย์ ดร.ภัคพิมล  สิงหพงษ์

เพิ่มเติม

สาขาวิชาพื้นฐาน

อาจารย์สุนันทา คชสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา คชสาร

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ปัทมพร ราชภักดี

อาจารย์ปัทมพร ราชภักดี

[email protected]

เพิ่มเติม

อ.กุ้ง สศิธร

อาจารย์ชัญญภัทร นนทวัฒนขจร

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์คัดเค้า สันธนะสุข

อาจารย์คัดเค้า สันธนะสุข

[email protected]

เพิ่มเติม

rattanon

อาจารย์รัฐธนนท์  ธานินทร์วรภักดิ์

[email protected]

เพิ่มเติม

บุคลากรสายสนับสนุน

อารีรัตน์ มีเย็น

นางสาวอารีรัตน์ มีเย็น

เลขานุการ

[email protected]

เพิ่มเติม

มนต์สินี เกิดชนะ

นางมนต์สินี เกิดชนะ

ครูปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

[email protected]

เพิ่มเติม

เวสารัฐ วิศนุวัฒนากิจ

นายเวสารัช วิศนุวัฒนากิจ

ครูปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

[email protected]

เพิ่มเติม

ชนบท ตั้งใจมุ่งทำดี

นายชนบท ตั้งใจมุ่งทำดี

ครูปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

[email protected]

เพิ่มเติม

สุรีพร คำสองสี

นางสุรีพร คำสองสี

ครูปฏิบัติการอาหาร

[email protected]

เพิ่มเติม

ภาณุพงษ์ คำสองสี

นายภาณุพงษ์ คำสองสี

ครูปฏิบัติการอาหาร

[email protected]

เพิ่มเติม

ประทุมทิพย์ ชาญสวัสดิ์

นางประทุมทิพย์ ชาญสวัสดิ์

ครูปฏิบัติการอาหาร

[email protected]

เพิ่มเติม

ธันยพร ยาใจ (edit)

นางธันยพร ยาใจ

ธุรการ

[email protected]

เพิ่มเติม

พรพรรณ ไชยสา (edit)

นางสาวพรพรรณ ไชยสา

ธุรการ

[email protected]

เพิ่มเติม