บุคลากร

ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง

ตำแหน่ง: คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุดา สังข์แก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุดา สังข์แก้ว

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิท กปิลกาญน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิท กปิลกาญจน์

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์อารีรัตน์ มีเย็น

นางสาวอารีรัตน์ มีเย็น

ตำแหน่ง: เลขานุการคณะ

[email protected]

เพิ่มเติม

คณาจารย์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพงษ์ เขมะเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพงษ์ เขมะเพชร

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.วัศวี แสนศรีมหาชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัศวี แสนศรีมหาชัย

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. มานะชัย โต๊ะชูดี

อาจารย์ ดร. มานะชัย โต๊ะชูดี

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์

[email protected] 

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา คิดบรรจง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา คิดบรรจง

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษามาส จริยวรานุกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษามาส จริยวรานุกุล

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินาถ ตัณฑเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินาถ ตัณฑเกษม

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ วัฒนชัยยงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ วัฒนชัยยงค์

[email protected]

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ

รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา เจริญกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา เจริญกูล

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์วรวิทย์ จิตรงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จิตรงค์

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วรุตบางกรู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วรุตบางกรู

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

user

อาจารย์ ดร.ศศิธร  มงคลศรีพัฒนา

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ เหล็งขยัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ เหล็งขยัน

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์นลินี เวชวิริยกุล

อาจารย์นลินี เวชวิริยกุล

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. วรรณี ลาภจินดา

อาจารย์ ดร. วรรณี ลาภจินดา

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ประยง มหากิตติคุณ

อาจารย์ประยง มหากิตติคุณ

[email protected]

เพิ่มเติม

สขาวิชาจัดการธุรกิจอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญอร ไหมสุทธิ์สกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญอร ไหมสุทธิสกุล

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหมือนหมาย อภินทนาพงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหมือนหมาย อภินทนาพงค์

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุดา สังข์แก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุดา สังข์แก้ว

[email protected]

เพิ่มเติม

user

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ  ท่องแก้ว

สาขาวิชาดิจิทัลเกมซิมูเลชัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดธง รอดแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดธง รอดแก้ว

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข

อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิท กปิลกาญน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิท กปิลกาญจน์

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี

อาจารย์ ดร. อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์นิศานาถ ขันธวิสูตร

อาจารย์นิศานาถ ขันธวิสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำฝน อัศวเมฆิน

รองศาสตราจารย์ ดร. น้ำฝน อัศวเมฆิน

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริธร เจริญรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริธร เจริญรัตน์

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ สุขวิลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ สุขวิลัย

[email protected]

เพิ่มเติม

user

อาจารย์มาเรียม  โตลอย

user

อาจารย์เกรียงศักดิ์  เปรมพรวิพุธ

สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภางค์ เรืองฉาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภางค์ เรืองฉาย

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชัน ชุณหะหิรัณย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชัน ชุณหะหิรัณย์

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี ไสยประจง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี ไสยประจง

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาสหวิทยาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศศิริ เหล่าวชิระสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศศิริ เหล่าวชิระสุวรรณ

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์สุนันทา คชสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา คชสาร

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์รัฐธนนท์ ธานินทร์วรภักดิ์

อาจารย์รัฐธนนท์ ธานินทร์วรภักดิ์

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ธีรวุฒิ หวังอำนวยพร

อาจารย์ธีรวุฒิ หวังอำนวยพร

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรี สิทธิกิจโยธิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรี สิทธิกิจโยธิน

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) Habour Space

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไขแข จุลชาต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไขแข จุลชาต

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. ปิยะวรรณ เกษมศุภกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวรรณ คอนาแฮน

[email protected]

เพิ่มเติม

user

อาจารย์อิงศักดิ์  เสถียรไพศาล

user

อาจารย์จตุรงค์ สุวรรณชิวหกุล

user

อาจารย์ต่อศักดิ์  ชีววัฒนพงศ์

สาขาวิชาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต

อาจารย์ ดร. ชัชชัย หวังวิวัฒนา

อาจารย์ ดร. ชัชชัย หวังวิวัฒนา

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์สุวโรจน์ อัครวุฒิพรภัทร์

อาจารย์สุวโรจน์ อัครวุฒิพรภัทร์

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ดวงพร หัชชะวณิช

รองศาสตราจารย์ดวงพร หัชชะวณิช

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ไอศุริย สุดประเสริฐ

อาจารย์ไอศุริย สุดประเสริฐ

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ปัทมพร ราชภักดี

อาจารย์ปัทมพร ราชภักดี

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินระดับปริญญาโท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ปั่นโภชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ปั่นโภชา

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพันธ์ นิตยะประภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพันธ์ นิตยะประภา

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. สิรินดา พละหาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินดา พละหาญ

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท

user

อาจารย์ ดร. ชนะกัญจน์  ศรีรัตนบัลล์

หัวหน้าหลักสูตร

อาจารย์ ดร. อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี

อาจารย์ ดร. อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี

[email protected]

เพิ่มเติม

user

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) สันติพัฒน์ อุณธารี

user

อาจารย์ ดร. ธัชพล  โปษยานนท์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ)

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตติยา ปภาพจน์

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตติยา ปภาพจน์

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

[email protected]

เพิ่มเติม

user

อาจารย์ ดร.ภัคพิมล  สิงหพงษ์

user

อาจารย์ ดร.วารินทร์  แคร่า

บุคลากรสายสนับสนุน

อารีรัตน์ มีเย็น

นางสาวอารีรัตน์ มีเย็น

เลขานุการ

มนต์สินี เกิดชนะ

นางมนต์สินี เกิดชนะ

ครูปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เวสารัฐ วิศนุวัฒนากิจ

นายเวสารัช วิศนุวัฒนากิจ

ครูปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ชนบท ตั้งใจมุ่งทำดี

นายชนบท ตั้งใจมั่นทำดี

ครูปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สุรีพร คำสองสี

นางสุรีพร คำสองสี

ครูปฏิบัติการอาหาร

ภาณุพงษ์ คำสองสี

นายภาณุพงษ์ คำสองสี

ครูปฏิบัติการอาหาร

ประทุมทิพย์ ชาญสวัสดิ์

นางประทุมทิพย์ ชาญสวัสดิ์

ครูปฏิบัติการอาหาร

ธันยพร ยาใจ (edit)

นางธันยพร ยาใจ

ธุรการ

พรพรรณ ไชยสา (edit)

นางสาวพรพรรณ ไชยสา

ธุรการ