บุคลากร

ผู้บริหารคณะ

ittipong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพงษ์  เขมะเพชร

ตำแหน่ง: คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

Kamonthip

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร

[email protected]

เพิ่มเติม

manachai

อาจารย์ ดร.มานะชัย  โต๊ะชูดี

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิท กปิลกาญน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิท กปิลกาญจน์

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์อารีรัตน์ มีเย็น

อาจารย์อารีรัตน์ มีเย็น

ตำแหน่ง: เลขานุการคณะ

[email protected]

เพิ่มเติม

คณาจารย์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.วัศวี แสนศรีมหาชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัศวี แสนศรีมหาชัย

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์

[email protected] 

เพิ่มเติม

ittipong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพงษ์ เขมะเพชร

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

manachai

อาจารย์ ดร. มานะชัย โต๊ะชูดี

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา คิดบรรจง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา คิดบรรจง

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วรุตบางกรู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วรุตบางกูร

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

[email protected]

เพิ่มเติม

vorawit_pic

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จิตรงค์

[email protected]

เพิ่มเติม

ดร.ศศิธร

อาจารย์ ดร.ศศิธร มงคลศรีพัฒนา

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาดิจิทัลเกมซิมูเลชัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดธง รอดแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดธง รอดแก้ว

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิท กปิลกาญน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิท กปิลกาญจน์

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข

อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี

อาจารย์ ดร. อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์คัดเค้า สันธนะสุข

อาจารย์คัดเค้า สันธนะสุข

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

1_น้ำฝน

รองศาสตราจารย์ ดร. น้ำฝน อัศวเมฆิน

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

sirithorn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริธร เจริญรัตน์

[email protected]

เพิ่มเติม

4_มาเรียม

อาจารย์มาเรียม  โตลอย

[email protected]

เพิ่มเติม

5_เกรียงศักดิ์

อาจารย์เกรียงศักดิ์  เปรมพรวิพุธ

[email protected]

เพิ่มเติม

2_อารีวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ สุขวิลัย

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ เหล็งขยัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ เหล็งขยัน

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. วรรณี ลาภจินดา

อาจารย์ ดร. วรรณี ลาภจินดา

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์นลินี เวชวิริยกุล

อาจารย์นลินี เวชวิริยกุล

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์

[email protected]

เพิ่มเติม

Chavalit

อาจารย์ ดร.ชวลิต กิจคณาศิริ

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา เจริญกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา เจริญกูล

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภางค์ เรืองฉาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภางค์ เรืองฉาย

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง

[email protected]

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ

รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี ไสยประจง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี ไสยประจง

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญอร ไหมสุทธิ์สกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญอร ไหมสุทธิสกุล

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

Sirirat

อาจารย์สิริรัตน์ ไชคำพา

[email protected]

เพิ่มเติม

Patcharaprapa picture

อาจารย์พัชรประภา บุญย่อง

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์สุวโรจน์ อัครวุฒิพรภัทร์

อาจารย์สุวโรจน์ อัครวุฒิพรภัทร์

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาสหวิทยาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรี สิทธิกิจโยธิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรี สิทธิกิจโยธิน

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศศิริ เหล่าวชิระสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศศิริ เหล่าวชิระสุวรรณ

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์สุนันทา คชสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา คชสาร

[email protected]

เพิ่มเติม

ประจักษ์จินต์

อาจารย์ ดร. ประจักษ์จินต์ โสภณพนิชกุล

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ธีรวุฒิ หวังอำนวยพร

อาจารย์ธีรวุฒิ หวังอำนวยพร

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) Habour Space

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไขแข จุลชาต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไขแข จุลชาต

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

อ.อิงศักดิ์

อาจารย์อิงศักดิ์  เสถียรไพศาล

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์จตุรงค์

อาจารย์จตุรงค์ สุวรรณชิวหกุล

[email protected]

เพิ่มเติม

ต่อศักดิ์ ชัยวัฒนพงศ์

อาจารย์ต่อศักดิ์  ชีววัฒนพงศ์

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. ปิยะวรรณ เกษมศุภกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวรรณ คอนาแฮน

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต

อ.หมาก

อาจารย์ ดร. ชัชชัย หวังวิวัฒนา

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ปัทมพร ราชภักดี

อาจารย์ปัทมพร ราชภักดี

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ไอศุริย สุดประเสริฐ

อาจารย์ไอศุริย สุดประเสริฐ

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์นิศานาถ ขันธวิสูตร

อาจารย์นิศานาถ ขันธวิสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์อารีรัตน์ มีเย็น

นางสาวอารีรัตน์ มีเย็น

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (ระดับปริญญาโท)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ปั่นโภชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ปั่นโภชา

ผู้อำนวยการหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

panuchart_b small

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุชาติ บุณยเกียรติ

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ดวงพร หัชชะวณิช

รองศาสตราจารย์ดวงพร หัชชะวณิช

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)

ดร.ชนะกัญจน์

อาจารย์ ดร. ชนะกัญจน์  ศรีรัตนบัลล์

ผู้อำนวยการหลักสูตร

เพิ่มเติม

ผศ.(พิเศษ)ดร.สันติพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) สันติพัฒน์ อุณธารี

เพิ่มเติม

ดร.ธัชพล

อาจารย์ ดร. ธัชพล  โปษยานนท์

เพิ่มเติม

อาจารย์คัดเค้า สันธนะสุข

อาจารย์คัดเค้า สันธนะสุข

[email protected]

เพิ่มเติม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท)

อาจารย์ ดร. สิรินดา พละหาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินดา พละหาญ

ผู้อำนวยการหลักสูตร

[email protected]

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตติยา ปภาพจน์

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตติยา ปภาพจน์

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

[email protected]

เพิ่มเติม

ดร.ภัคพิมล

อาจารย์ ดร.ภัคพิมล  สิงหพงษ์

เพิ่มเติม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1_น้ำฝน

รองศาสตราจารย์ ดร. น้ำฝน อัศวเมฆิน

หัวหน้าหลักสูตร

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ประสานงานวิชาพื้นฐาน

อาจารย์สุนันทา คชสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา คชสาร

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ปัทมพร ราชภักดี

อาจารย์ปัทมพร ราชภักดี

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์คัดเค้า สันธนะสุข

อาจารย์คัดเค้า สันธนะสุข

กลุ่มนวัตกรรมทางดิจิทัล

[email protected]

เพิ่มเติม

กลุ่มอาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหมือนหมาย อภินทนาพงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหมือนหมาย อภินทนาพงค์

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ปัทมพร ราชภักดี

อาจารย์ปัทมพร ราชภักดี

[email protected]

เพิ่มเติม

rattanon

อาจารย์รัฐธนนท์  ธานินทร์วรภักดิ์

[email protected]

เพิ่มเติม

อ.กุ้ง สศิธร

อาจารย์ชัญญภัทร นนทวัฒนขจร

[email protected]

เพิ่มเติม

บุคลากรสายสนับสนุน

อารีรัตน์ มีเย็น

นางสาวอารีรัตน์ มีเย็น

เลขานุการ

[email protected]

เพิ่มเติม

มนต์สินี เกิดชนะ

นางมนต์สินี เกิดชนะ

ครูปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

[email protected]

เพิ่มเติม

เวสารัฐ วิศนุวัฒนากิจ

นายเวสารัช วิศนุวัฒนากิจ

ครูปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

[email protected]

เพิ่มเติม

ชนบท ตั้งใจมุ่งทำดี

นายชนบท ตั้งใจมุ่งทำดี

ครูปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

[email protected]

เพิ่มเติม

สุรีพร คำสองสี

นางสุรีพร คำสองสี

ครูปฏิบัติการอาหาร

[email protected]

เพิ่มเติม

ภาณุพงษ์ คำสองสี

นายภาณุพงษ์ คำสองสี

ครูปฏิบัติการอาหาร

[email protected]

เพิ่มเติม

ประทุมทิพย์ ชาญสวัสดิ์

นางประทุมทิพย์ ชาญสวัสดิ์

ครูปฏิบัติการอาหาร

[email protected]

เพิ่มเติม

พรพรรณ ไชยสา profile

นางสาวพรพรรณ ไชยสา

ธุรการ

[email protected]

เพิ่มเติม

Orrarat_SC.

นางสาวอรรัตน์  โพธิ์ภักดีกูล

ธุรการ

เพิ่มเติม