เกี่ยวกับคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา Digital Technology
สาขานวัตกรรมอาหาร

ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2527 และได้รับการอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนชื่อคณะฯ เป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีพ.ศ. 2554 คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 29 รุ่น โดยมีสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
พ.ศ. 2527
– เปิดสาขาวิชาคณิตศาสตร์
– เปิดสาขาวิชาสถิติประยุกต์
– เปิดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2529
– เปิดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคค่ำ)
พ.ศ. 2532
– เปิดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
พ.ศ. 2533
– เปิดสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
พ.ศ. 2537
– เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2539
– เปิดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2547
– รวมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร โดยเปลี่ยนชื่อเป็น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
– ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปลี่ยนชื่อจาก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– เปิดสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร (CEO MBA)
พ.ศ. 2548
– เปิดสาขาวิชาคณิตศาสตร์การเงิน
พ.ศ. 2549
– เปิดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
– เปิดสาขาวิชาระบบอุตสาหกรรมอาหาร
– เปิดสาขาวิชาการจัดการไฮเทค (CEO MBA)
พ.ศ. 2551
– ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– ปรับปรุงหลักสูตร CEO MBA สาขาวิชาการจัดการไฮเทค โดยเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
พ.ศ. 2552
– ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาระบบอุตสาหกรรมอาหาร โดยเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
– ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์การเงิน โดยเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน และเป็นหลักสูตร 4 + 1
พ.ศ. 2553
– เปิดหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
พ.ศ. 2554
– เปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการออกแบบเว็บและเนื้อหา
– ปรับเปลี่ยนชื่อคณะจากเดิม คณะวิทยาศาสตร์ เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2555
– ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการออกแบบเว็บและเนื้อหา โดยเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
– ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4+1)
พ.ศ. 2556
– เปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
– ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2557
– เปิดหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
พ.ศ.2558
– ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

ปรัชญา

วิชาการนำ จริยธรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี

ปณิธาน

วิชาการนำ จริยธรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญ สรรสร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ ประสานเครือข่ายธุรกิจและสังคมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทำไมต้องเรียนที่นี่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เรียนวิทยาศาสตร์แนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคใหม่กำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ไอที จีโนม และนาโนเทคโนโลยีจะสร้างโอกาสธุรกิจใหม่ๆ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน การเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงเต็มไปด้วยเรื่องที่ท้าทาย จากคณาจารย์มือหนึ่งและนักวิจัยวิทยาศาสตร์ภายใต้ห้องปฏิบัติการล้ำสมัย และอุปกรณ์ไฮเทค เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริง ในโลกวิทยาศาสตร์ ผลักดันให้จินตนาการความฝันกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ที่สามารถสร้างผลประโยชน์มากมายให้กับธุรกิจ