เกี่ยวกับคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา Digital Technology
สาขานวัตกรรมอาหาร

ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2527 และได้รับการอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนชื่อคณะฯ เป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีพ.ศ. 2554 คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 29 รุ่น โดยมีสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
พ.ศ. 2527
– เปิดสาขาวิชาคณิตศาสตร์
– เปิดสาขาวิชาสถิติประยุกต์
– เปิดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2529
– เปิดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคค่ำ)
พ.ศ. 2532
– เปิดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
พ.ศ. 2533
– เปิดสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
พ.ศ. 2537
– เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2539
– เปิดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2547
– รวมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร โดยเปลี่ยนชื่อเป็น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
– ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปลี่ยนชื่อจาก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– เปิดสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร (CEO MBA)
พ.ศ. 2548
– เปิดสาขาวิชาคณิตศาสตร์การเงิน
พ.ศ. 2549
– เปิดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
– เปิดสาขาวิชาระบบอุตสาหกรรมอาหาร
– เปิดสาขาวิชาการจัดการไฮเทค (CEO MBA)
พ.ศ. 2551
– ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– ปรับปรุงหลักสูตร CEO MBA สาขาวิชาการจัดการไฮเทค โดยเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
พ.ศ. 2552
– ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาระบบอุตสาหกรรมอาหาร โดยเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
– ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์การเงิน โดยเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน และเป็นหลักสูตร 4 + 1
พ.ศ. 2553
– เปิดหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
พ.ศ. 2554
– เปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการออกแบบเว็บและเนื้อหา
– ปรับเปลี่ยนชื่อคณะจากเดิม คณะวิทยาศาสตร์ เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2555
– ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการออกแบบเว็บและเนื้อหา โดยเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
– ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4+1)
พ.ศ. 2556
– เปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
– ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2557
– เปิดหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
พ.ศ.2558
– ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

ปรัชญา

วิชาการนำ จริยธรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี

ปณิธาน

วิชาการนำ จริยธรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญ สรรสร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ ประสานเครือข่ายธุรกิจและสังคมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทำไมต้องเรียนที่นี่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เรียนวิทยาศาสตร์แนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคใหม่กำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ไอที จีโนม และนาโนเทคโนโลยีจะสร้างโอกาสธุรกิจใหม่ๆ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน การเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงเต็มไปด้วยเรื่องที่ท้าทาย จากคณาจารย์มือหนึ่งและนักวิจัยวิทยาศาสตร์ภายใต้ห้องปฏิบัติการล้ำสมัย และอุปกรณ์ไฮเทค เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริง ในโลกวิทยาศาสตร์ ผลักดันให้จินตนาการความฝันกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ที่สามารถสร้างผลประโยชน์มากมายให้กับธุรกิจ

ผลงานวิจัย

1. ลักษณะเฉพาะของเครื่องดื่มคอลลาเจน เพปไทด์ ชนิดกลิ่นส้มมะนาว ส้มแอปเปิ้ลและส้มเมลอนผสมสารต้านอนุมูลอิสระแอสตาแซนธิน
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง
– วิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 (พิเศษ)
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกล้วยโดยใช้แป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งข้าวเจ้าบางส่วน
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชุดา สังข์แก้ว
– วิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 (พิเศษ)
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาปรุงสาเร็จรูปพลังงานต่าผสมสารสกัดหญ้าหวาน
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนี ไสยประจง
– วิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 (พิเศษ)
4. ผลของการใช้แป้งฟลาวร์จากแห้วจีนทดแทนแป้งสาลีในการผลิตคุกกี้เนย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผาณิต รุจิรพิสิฐ
– วิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 (พิเศษ)
5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนด้วยวิธีการแบ่งกลุ่ม และหาความสัมพันธ์สาหรับการทาเหมืองข้อมูล
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์
– วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA DEVELOPMENT JOURNAL) ปีที่ 56 ฉบับที่ 3/2559
6. Static Hand Gesture Recognition System for Thai Alphabet Sign Language
– อาจารย์ ดร. ปิยะวรรณ เกษมศุภกร
– The 4th Academic Science and Technology Conference (ASTC 2016), pp. 954-961
7. การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มและหาความสัมพันธ์สาหรับการทาเหมืองข้อมูล
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริธร เจริญรัตน์
– วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 3/2559 หน้า 138-161
8. ผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยแป้งถั่วหรั่งต่อคุณภาพของขนมปัง
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์
– วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 2559 ปีที่ 47(2) พิเศษ หน้า 469-472
9. ผลของมอลโตเดกซ์ตรินต่อคุณภาพของแกนสับประรดทอดสุญญากาศ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิรินาถ ตัณฑเกษม
– วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 2559 ปีที่ 47(2) พิเศษ หน้า 629-632
10. การเก็บรักษาไอศกรีมผลพลับแห้ง
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภางค์ เรืองฉาย
– วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 2559 ปีที่ 47(2) พิเศษ หน้า 665-668
11. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยีที่พึงรู้ กรณีศึกษา : นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ เหล็งขยัน
– การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (ASTC 2017)
12. การประกันผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมบนแผนการลงทุนเฉลี่ยต้นทุน
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ปั่นโภชา
– การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (ASTC 2017)